107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
====|| กรอกใบสมัคร||==== รายชื่อผู้สมัคร||==== รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก||====


รายชื่อผู้สมัคร
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่ 1
สาขาที่ 2
สมัครวันที่
จังหวัด
เอกสารประกอบ
1
นาย ศิรานุวัฒน์ บุญประสม ช่างกลโรงงานช่างยนต์
14-1-2567
สกลนคร
Edit or Print
2
นายสรวิชญ์ งามวงศ์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
20-1-2567
มุกดาหาร
Edit or Print
3
นาย พงษ์หฤทธิ์ ทะไชยวงศ์ ช่างกลโรงงาน
22-1-2567
สกลนคร
Edit or Print
4
วีรภาพ สวัสดิ์พนารักษ์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
29-1-2567
เชียงใหม่
Edit or Print
5
นายณัฐวงศ์ อายี ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
2-2-2567
เชียงราย
Edit or Print
6
ทวีรัฐ โชคทวีนันทพวศ์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
5-2-2567
เชียงราย
Edit or Print
7
นายกฤษณะ เชื้อพันธ์ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
12-2-2567
สกลนคร
Edit or Print
8
นายสุรศักดิ์ หาญยงค์ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
12-2-2567
สกลนคร
Edit or Print
9
สุทิวัช อายี ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
18-2-2567
ลำปาง
Edit or Print
10
นายธีรยุทร กันทู ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
22-2-2567
แม่ฮ่องสอน
Edit or Print
11
นายชินณวงณ์ อนุญาหงษ์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
4-3-2567
นครพนม
Edit or Print
12
นายไกรวิชญ์ หนูนิล ช่างกลโรงงานช่างยนต์
6-3-2567
นครพนม
Edit or Print
13
นาย ชยานันท์ นารีแพงสี ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
6-3-2567
นครพนม
Edit or Print
14
นายอนูภาพ พรมศรี ช่างยนต์ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8-3-2567
เชียงราย
Edit or Print
15
นราธิป ผาลแสนเสา
16-3-2567
สกลนคร
Edit or Print
16
นายนันทวัฒน์ วงค์แดง ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
18-3-2567
สกลนคร
Edit or Print
17
Chitsanupong songseesod ช่างกลโรงงาน
18-3-2567
กาฬสินธุ์
Edit or Print
18
นายธีรภัทร. อาษาสุข ช่างยนต์ช่างยนต์
18-3-2567
อุบลราชธานี
Edit or Print
19
คฑาวุธ ปิ่นบาง ช่างกลโรงงานช่างยนต์
19-3-2567
สกลนคร
Edit or Print
20
นายชิษณุพงศ์ ทรงศรีสด ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
20-3-2567
กาฬสินธุ์
Edit or Print
21
นายธีรศักดิ์ ทองทรัพย์ ช่างยนต์ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
21-3-2567
สกลนคร
Edit or Print
22
พันธกานต์ บัวระพันธุ์ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
22-3-2567
อำนาจเจริญ
Edit or Print
23
นายเกียรติพงศ์ หอมกิจ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
25-3-2567
นครพนม
Edit or Print
24
วิรัช กาญจนพัฒน์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
8-4-2567
อุบลราชธานี
Edit or Print
25
กุลธร หม่อโป๊ะกู่
15-4-2567
เชียงราย
Edit or Print


เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองตามที่อยู่
107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทร.08-72334663


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter