107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


สมัครเรียน
ข้อมูลส่วนตัว
  เลขบัตรประชาชน   * ไม่ต้องใส่ "-"
  ชื่อ - นามสกุล *   ชื่อเล่น  :   
  เชื้อชาติ   *   สัญชาติ    *   ศาสนา    *
เพศ         *   วันเดือนปีเกิด  : *   สูง  :  ซม.   น้ำหนัก  : กก.
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  *
จังหวัด      *  รหัสไปรษณีย์  :   *
ที่อยู่ปัจจุบัน 
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์  :  
ความสามารถพิเศษ 
โรคประจำตัว            
เป็นบุตรคนที่  *    มีพี่น้อง      คน *
ข้อมูลด้านการศึกษา
  จบจากโรงเรียน  *   เกรดเฉลี่ย GPA  :   *
มาจากศูนย์        ผู้นำฝาก
ที่อยู่ติดต่อผู้นำฝาก      
โทรศัพท์มือถือ     โทรศัพท์บ้าน
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ - นามสกุลบิดา      *   อาชีพบิดา           สถานะภาพ   
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์บ้าน
ชื่อ - นามสกุลมารดา  *   อาชีพมารดา       สถานะภาพ    
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์บ้าน
สถานภาพครอบครัว
ข้อมูลผู้ปกครอง(กรณีไม่มีบิดา/มารดา)
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง  เกี่ยวข้องกับนักเรียน
  ที่อยู่
  โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์บ้าน
ข้อมูลสาขาที่สนใจ
 
 

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter