107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้อมูลส่วนตัว
  เลขบัตรประชาชน *
  ชื่อ - นามสกุล *
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
  เกิดเมื่อ *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน *
จังหวัด   *  รหัสไปรษณีย์  :   *
โทรศัพท์มือถือ *
  โทรศัพท์บ้าน
ข้อมูลด้านการศึกษา
  จบจากโรงเรียนหรือศึกษาอยู่ *
  เกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน (ม.3) *
  ความสามารถพิเศษ
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ - นามสกุลบิดา *   อาชีพบิดา           สถานะภาพ    *
โทรศัพท์มือถือ
ชื่อ - นามสกุลมารดา *   อาชีพมารดา     *   สถานะภาพ     *
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพครอบครัว *
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรมือถือ *
ข้อมูลสาขาที่สนใจ
สาขาที่ 1 สาขาที่ 2
  * *

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter