107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


คุณสมบัติในการสมัครนักเรียน


1. เป็นนักเรียนชายอายุในระหว่าง 15 – 18 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่ติดค้างรายวิชาใดๆ
2. ให้สิทธิกับเด็กก้าพร้า หรือ เด็กจากครอบครัวยากจน ทั้งในท้องถิ่นและที่อื่นๆ
3. มีความสมัครใจ ปรารถนาที่จะประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต
4. มีผู้ปกครองรับรองความประพฤติ หรือผู้ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีสำคัญ
5. เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ความประพฤติเรียบร้อย รักการทำงาน
6. เด็กที่มีประวัติทางอาชญากรรมและสิ่งเสพติด จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถ่องแท้ก่อนการรับสมัคร
7. นักเรียนที่สมัครจะได้รับการทดสอบทางด้านวิชาการและตรวจร่างกาย เช่น ลายสักตามร่างกาย และร่องรอยการเจาะ
ทั้งนี้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับทางโรงเรียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

====|| กรอกใบสมัคร||====

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่ 1
สาขาที่ 2
สมัครวันที่
จังหวัด
เอกสารประกอบ
1
เด็กชายพัสกร คำพิษงู ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในช่างยนต์
30-1-2566
สกลนคร
Edit or Print
2
เด็กชายธวัฒน์ชัย ยักกระโทก ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
30-1-2566
สกลนคร
Edit or Print
3
เด็กชายพงศ์ศักดิ์ ดอกสี ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในช่างยนต์
30-1-2566
สกลนคร
Edit or Print
4
นาย อรรถพล ผูกพันธ์ ช่างกลโรงงานช่างยนต์
2-2-2566
นครพนม
Edit or Print
5
นรากร ภิลัยวรรณ์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
4-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
6
นายศุภกร ทองศิริ ช่างกลโรงงานช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
4-2-2566
กาฬสินธุ์
Edit or Print
7
นายอธิป ไชยสีหา ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
8-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
8
นายโยธิน เจริญภูมิ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
9-2-2566
เชียงใหม่
Edit or Print
9
นาย ศักดิ์สิทธิ์ มังทะวงค์ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในช่างยนต์
9-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
10
นาย ปฏิพาน คำพิษงู ช่างยนต์ช่างยนต์
9-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
11
เด็กชายธงัชชัย แสนต่างนา ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
13-2-2566
นครพนม
Edit or Print
12
ธนพัฒน์ เเพงคำดี ช่างกลโรงงานช่างยนต์
17-2-2566
อุบลราชธานี
Edit or Print
13
พุทธิพงษ์ สีแก้ว ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
21-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
14
นายศิวกร ผุยสุ ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะ
21-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
15
ด.ช สิทธิเดช สุวันเรียง ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
24-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
16
นายโกศล ศรีสุข ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะ
24-2-2566
ชลบุรี
Edit or Print
17
ด.ช.คณนาถ สัจจะ ช่างยนต์ช่างยนต์
24-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
18
นาย วีระศักดิ์ แก้วกนก ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
25-2-2566
มุกดาหาร
Edit or Print
19
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ มังทะวงค์ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในช่างยนต์
27-2-2566
สกลนคร
Edit or Print
20
นพกร คงเมือง ช่างกลโรงงานช่างยนต์
1-3-2566
นครพนม
Edit or Print
21
นาย ทศพล สูรย์ศร ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
1-3-2566
สกลนคร
Edit or Print
22
นายวรรณจักร ใจดี ช่างยนต์ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
3-3-2566
นครพนม
Edit or Print
23
นราวิชญ์ สังขฤกษ์ ช่างกลโรงงานช่างยนต์
5-3-2566
สกลนคร
Edit or Print
24
นายณัฐปคัลถ์ลี้สกุล ช่างกลโรงงานช่างยนต์
6-3-2566
นครพนม
Edit or Print
25
นายปาณรวัฒ บุญอาจ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
13-3-2566
นครพนม
Edit or Print
26
นายธนวัต กงพันลาด ช่างยนต์ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
13-3-2566
อุดรธานี
Edit or Print
27
วิชัย ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
13-3-2566
กาญจนบุรี
Edit or Print
28
ตาแฉะแฉะ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
13-3-2566
กาญจนบุรี
Edit or Print
29
พงศพัศ​ วงค์​พุฒ​ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน
14-3-2566
นครพนม
Edit or Print
30
นายธิพากร ศรียวน ช่างกลโรงงานช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
14-3-2566
สกลนคร
Edit or Print
31
นพรัตน์ สุวรรณวลัย ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะ
16-3-2566
ลำปาง
Edit or Print
32
ดรัณภพ ผิวงาม ช่างกลโรงงานช่างยนต์
24-3-2566
มุกดาหาร
Edit or Print
33
นายพลเจริญ ว่องไว ช่างกลโรงงานช่างยนต์
24-3-2566
มุกดาหาร
Edit or Print
34
นาย วีรากร แก้วมณี ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะ
24-3-2566
สกลนคร
Edit or Print
35
ด.ช.พัชรพล กอนแก้ว ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ
27-3-2566
สกลนคร
Edit or Print
36
นาย นราวิญช์ พลนารี ช่างกลโรงงานช่างยนต์
27-3-2566
มุกดาหาร
Edit or Print
37
นาย ดรัณภพ ผิวงาม ช่างกลโรงงานช่างยนต์
27-3-2566
มุกดาหาร
Edit or Print


เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองตามที่อยู่
107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter