107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนคุณสมบัตรในการสมัคร


1. เป็นนักเรียนชายอายุในระหว่าง 15 – 18 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่ติดค้างรายวิชาใดๆ
2. ให้สิทธิกับเด็กก้าพร้า หรือ เด็กจากครอบครัวยากจน ทั้งในท้องถิ่นและที่อื่นๆ
3. มีความสมัครใจ ปรารถนาที่จะประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต
4. มีผู้ปกครองรับรองความประพฤติ หรือผู้ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีสำคัญ
5. เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ความประพฤติเรียบร้อย รักการทำงาน
6. เด็กที่มีประวัติทางอาชญากรรมและสิ่งเสพติด จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถ่องแท้ก่อนการรับสมัคร
7. นักเรียนที่สมัครจะได้รับการทดสอบทางด้านวิชาการและตรวจร่างกาย เช่น ลายสักตามร่างกาย และร่องรอยการเจาะ
ทั้งนี้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับทางโรงเรียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด


||==== >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<====||

กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองตามที่อยู่
107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter