107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ

สอดคล้อง :
      พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็น 15 ประเภท 1. ครูดีเด่น ประเภทครูนานปี 2. ครูดีเด่น ประเภทไม่ขาด-ไม่ลา-ไม่สาย 3. ครูดีเด่น ด้านวิชาการ 4. ครูดีเด่น ด้านกิจกรรม 5. ครูดีเด่น ด้านครูผู้มีจิตอาสา 6. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ 7. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 8. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 9. ครูดีเด่น ประจำสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 10 ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 12. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 13. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาไทย 14. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ 15. ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคม
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter