107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีประชุมภายนอก

สอดคล้อง : .งานวางแผนและงบประมาณ/ประกันคุณภาพการศึกษา
      เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2558 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จัดโดย งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวข้อการพิจารณาตามวาระประชุมคือ 1. สะท้อนข้อมูล สาระสำคัญ ในคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4/2555 2. พิจารณารูปแบบการรับการประเมินจากมูลนิธิฯ กำหนดการที่จะเข้าประเมิน 3. สะท้อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพและเป็นระบบมากยิ่งึ้น
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter