107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


Pirobox Extended

อั้ลบั้มภาพ โครงการการบริการและวิชาชีพ

สอดคล้อง : .แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
คำอธิบาย : กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภ.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จำนวน 8 คน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ระดับปวช. 1-3 ทั้ง 4 สาขาวิชา จำนวน 20 คน เดินทางไปให้ความรู้ด้านวิชาทักษะพื้นฐานได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา แก่นักเรียนระอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ติดตั้งบนรถบัสที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ (Mobile Classroom) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Application ใน iPad อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยมีครูและนักเรียนของโรงเรียนฯ คอยควบคุมดูแลและอธิบายการเรียนรู้ให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนด้วยตนเอง
Date : 26-2-2016
Upload : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
<---  Slide Show  -->หน้า 1 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter