107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

Pirobox Extended

อั้ลบั้มภาพ ผลงานสาขาวิชาโลหะการ

สอดคล้อง : .งานสาขาวิชาโลหะการ
คำอธิบาย : เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 2 และนักเรียนกลุ่มพิเศษ ที่เรียนรายวิชา งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104) สาขาวิชาโลหะการ ครูผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติในชั่วโมงที่ทำการเรียนการสอน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง จึงร่วมมือกับงานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทั่วไปให้งบประมาณในการก่อสร้างป้อมยาม เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งนักเรียนได้เรียนและปฏิบัติจริงในเรื่อง วัสดุ-อุปกรณ์ การออกแบบ การวัด การตัด การเชื่อมท่าต่างๆ การประกอบและติดตั้งโลหะแผ่น การทำสี งานไฟฟ้าระบบโซล่าเซล์ล งานปะปาและสุขภัณฑ์ การทำระแนงกันสาด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 22,258.00 บาท มอบให้เป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไป
Date : 30-7-2012
Upload : นายจำนงค์ ตาระบัตร
<---  Slide Show  -->หน้า 1 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter