107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนงบประมาณประจำปี  

     ค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
51010
   เงินเดือนครู
5,500,000.00  -     
51011
   ผู้ชำนาญการพิเศษ
300,000.00  -     
51012
   เงินเดือนพนักงาน
1,270,200.00  -     
51013
   เงินเดือนเจ้าหน้าที่หอพัก
333,600.00  -     
51014
   เงินโบนัสครู
492,241.00  -     
51015
   เงินโบนัสพนักงาน
105,850.00  -     
51016
   เงินโบนัสเจ้าหน้าที่หอพัก
27,800.00  -     
51017
   เงินค่าตำแหน่ง
1,500,000.00  -     
51018
   ค่าไฟฟ้า
550,000.00  -     
51019
   ค่าโทรศัพท์
50,000.00  -     
51020
   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ
370,000.00  -     
51021
   ค่าอินเทอร์เน็ต
300,000.00  -     
51022
   เงินสมทบประกันสังคมส่วนของโรงเรียน 5%
80,200.00  -     
51023
   เงินสมทบประกันสังคมรายปี
3,000.00  -     
51024
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
60,000.00  -     
51025
   กองทุนสงเคราะห์ครูฯ ส่วนของโรงเรียน (เงินสะสม 3%)
180,000.00  -     
51026
   เงินสะสมร่วมของครู 5% ในส่วนของโรงเรียน
28,200.00  -     
51027
   ค่าอาหาร นักเรียน ครูและพนักงาน
2,500,000.00  -     
51028
   ค่าหนังสือเรียน 140*500*2
140,000.00  -     
51029
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 140*230*2
64,400.00  -     
51030
   ค่าเครื่องแบบ 140*900*1
126,000.00  -     
51031
   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 140*475*2
133,000.00  -     
51032
   ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ ปวช.1/40*2000
80,000.00  -     
รวม
14,194,491.00  -     
     ฝ่ายนักเรียนประจำ

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารจัดการ(สำนักผู้อำนวยการ)

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52010
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8,000.00  -     
52011
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
8,000.00  -     
52012
   ประชุมครูประจำเดือน
15,000.00  -     
52013
   ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
2,000.00  -     
52014
   เลี้ยงรับรอง
70,000.00  -     
52015
   เดินทางเข้าร่วมประชุม
100,000.00  -     
52016
   ของขวัญปีใหม่หน่วยงานราชการ
15,000.00  -     
52017
   สนับสนุนฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
40,000.00  -     
52018
   ทำบุญบริจาคหน่วยงานการกุศล
22,000.00  -     
52019
   กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
11,000.00  -     
52020
   เข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ
2,500.00  -     
52021
   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
5,500.00  -     
52022
   กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบประกันฯ
30,000.00  -     
52023
   เข้าเล่มเอกสารงานประกันฯ
3,000.00  -     
รวม
332,000.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520200
   ค่าตรวจบัญชี
30,000.00  -     
520201
   ค่าอบรมบัญชี/คำแนะนำการจัดทำบัญชี
5,000.00  -     
520202
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำเอกสารบัญชี
5,000.00  -     
520203
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
30,000.00  -     
รวม
70,000.00  -     
งานทะเบียนและสารบรรณ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52030
   จัดทำทะเบียนนักเรียนและครู
1,000.00  -     
52031
   จัดทำใบประกาศนียบัตรนักเรียน
3,000.00  -     
52032
   จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
2,000.00  -     
52033
   จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และงานสารบรรณ
30,000.00  -     
รวม
36,000.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52040
   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่
50,000.00  -     
52041
   การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
20,000.00  -     
52042
   การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
90,000.00  -     
52043
   ซ่อมปรับปรุงระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต
80,000.00  -     
รวม
240,000.00  -     
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52050
   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารทั่วไป
438,300.00  -     
52051
   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป
55,100.00  -     
52052
   ซ่อมบำรุงระบบประปา
82,400.00  -     
52053
   ซ่อมบำรุงระบบความเย็น
80,000.00  -     
52054
   ดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง
23,000.00  -     
52055
   บำรุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน
41,200.00  -     
52056
   ประกันอัคคีภัย
30,000.00  -     
52057
   ต่อภาษีและประกันภัยรถยนต์
181,500.00  -     
52058
   ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
301,040.00  -     
รวม
1,232,540.00  -     
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52060
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
50,000.00  -     
52061
   ทุนศึกษาต่อปริญญาโท/ป.บัณฑิต
70,000.00  -     
52062
   กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปี
100,000.00  -     
52063
   กิจกรรมอบรมสัมมนาครูที่ส่วนกลางตลอดปี 61
100,000.00  -     
52064
   กิจกรรมอบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาวิชาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
115,000.00  -     
52065
   พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในแผนกสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
10,000.00  -     
52066
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของครู
80,000.00  -     
52067
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
50,000.00  -     
52068
   เครื่องแบบครู
47,500.00  -     
52069
   เครื่องแบบพนักงาน
22,000.00  -     
52070
   ของขวัญวันเกิดบุคลากร
28,900.00  -     
52071
   ตรวจสุขภาพประจำปี
126,000.00  -     
52072
   ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
88,000.00  -     
52073
   ประกันอุบัติเหตุครู พนักงาน และนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2
40,800.00  -     
52074
   ประกันอุบัติเหตุนักเรียนระดับ ปวช.3
80,000.00  -     
52075
   ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน+บุคคลภายนอกกรมธรรม์
26,600.00  -     
52076
   ฌาปนกิจศพบุคลากร/บิดา-มารดาของครู-พนักงาน
55,000.00  -     
52077
   ค่าทำบัตรประจำตัวครู-พนักงาน
7,200.00  -     
52078
   กิจกรรมครอบครัว
132,000.00  -     
52079
   กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร
151,000.00  -     
52080
   กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
26,000.00  -     
รวม
1,406,000.00  -     
งานโภชนาการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52090
   ซ่อมบำรุง-จัดหาเครื่องครัว
33,300.00  -     
52091
   อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
18,700.00  -     
52092
   เครื่องปรุงอาหาร
98,000.00  -     
รวม
150,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
3,466,540.00  -     

     ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53010
   พัฒนาหลักสูตร
20,000.00  -     
53011
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
40,000.00  -     
53012
   จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
100,000.00  -     
53013
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนปี 3
100,000.00  -     
53014
   นิเทศภายใน
40,000.00  -     
53015
   วันอัสสัมชัญวิชาการ
60,000.00  -     
รวม
360,000.00  -     
งานระบบทวิภาคี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53020
   พัฒนาระบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
30,000.00  -     
53021
   นิเทศนักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี
20,000.00  -     
53022
   บริหารจัดการศึกษาระบทวิภาคี
200,000.00  -     
รวม
250,000.00  -     
งานวิทยบริการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53030
   จัดหาหนังสือ/วารสารเข้าห้องสมุด
35,000.00  -     
53031
   พัฒนาระบบการให้บริการและศูนย์การเรียนรู้
3,000.00  -     
53032
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ
2,000.00  -     
รวม
40,000.00  -     
งานวัดและประเมินผล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53040
   สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
5,000.00  -     
53041
   เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
24,440.00  -     
53042
   สอบมาตรฐานวิชาชีพ
104,020.00  -     
53043
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปี
5,000.00  -     
53044
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
15,000.00  -     
รวม
153,460.00  -     
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกตแต่งภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53050
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
250,000.00  -     
53051
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ เครื่องจักร
50,000.00  -     
53052
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53053
   แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเครื่องเรือน
15,000.00  -     
รวม
365,000.00  -     
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53060
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
229,800.00  -     
53061
   ซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักร
50,000.00  -     
53062
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53063
   แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
15,000.00  -     
รวม
344,800.00  -     
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53070
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
208,700.00  -     
53071
   ซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักร
50,000.00  -     
53072
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53073
   แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
15,000.00  -     
รวม
323,700.00  -     
แผนกวิชาช่างยนต์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53080
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
111,500.00  -     
53081
   ซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักร
50,000.00  -     
53082
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53083
   แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
15,000.00  -     
รวม
226,500.00  -     
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53090
   จัดหาวัสดุฝึก/เครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
60,000.00  -     
53091
   แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการแผนกสามัญ-สัมพันธ์
3,000.00  -     
53092
   กิจกรรมอบรมการใช้งานเทคโนโลยีและ Google application
16,000.00  -     
รวม
79,000.00  -     
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530100
   ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาผลงานทางวิชาการครู
50,000.00  -     
530101
   ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของนักเรียน
200,000.00  -     
530102
   ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
50,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,442,460.00  -     

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจการนักเรียน)

งานระเบียบวินัย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54010
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
20,000.00  -     
54011
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
30,000.00  -     
54012
   กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
50,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
กิจกรรมส่งเสริมตามประเพณี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54020
   กิจกรรมทำบุญเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่
4,000.00  -     
54021
   กิจกรรมไหว้ครู
4,000.00  -     
54022
   กิจกรรมวันเข้าพรรษา
14,000.00  -     
54023
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14,000.00  -     
54024
   กิจกรรมวันลอยกระทง
5,000.00  -     
54025
   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1,000.00  -     
54026
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25,000.00  -     
54027
   กิจกรรมวันมาฆบูชา
3,000.00  -     
รวม
70,000.00  -     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54030
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
200,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
งานลูกเสือวิสามัญ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54040
   ค่าตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
3,000.00  -     
54041
   ค่าตัดชุดลูกเสือ (นักเรียน)
27,000.00  -     
54042
   ค่าเข้าค่ายลูกเสือ
30,000.00  -     
รวม
60,000.00  -     
งานนักศึกษาวิชาทหาร
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54050
   ค่าชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
54051
   หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
20,000.00  -     
54052
   ค่ากิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชทหาร
3,000.00  -     
54053
   ค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร
24,000.00  -     
54054
   ค่ากิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
1,000.00  -     
54055
   ค่าใช้จ่ายฝึกภาคปกติ
20,000.00  -     
54056
   ค่าสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
2,000.00  -     
54057
   ค่าจัดกิจกรรมกระทำสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนาม
15,000.00  -     
54058
   ค่ากิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
12,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54060
   จัดซื้อชุดกีฬาทีมโรงเรียน
25,000.00  -     
54061
   จัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน
111,000.00  -     
54062
   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
44,000.00  -     
54063
   จัดแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
50,000.00  -     
54064
   กีฬาสีโรงเรียนฯ
40,000.00  -     
54065
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
300,000.00  -     
54066
   กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ
150,000.00  -     
54067
   งานดนตรี
60,000.00  -     
รวม
780,000.00  -     
งานอภิบาล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54070
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
16,000.00  -     
54071
   กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
30,000.00  -     
54072
   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
15,000.00  -     
54073
   อภิบาล ครู-พนักงาน
15,000.00  -     
54074
   อภิบาลนักเรียน
10,000.00  -     
54075
   กิจกรรมมิสซาตลอดทั้งปีการศึกษา
20,000.00  -     
รวม
106,000.00  -     
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54080
   งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
210,000.00  -     
54081
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
20,000.00  -     
54082
   กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรภายนอก
5,000.00  -     
รวม
235,000.00  -     
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54090
   กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
25,000.00  -     
54091
   กิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
15,000.00  -     
รวม
40,000.00  -     
งานองค์การวิชาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540100
   กิจกรรมจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพฯ
1,000.00  -     
540101
   กิจกรรมเปิดค่ายผู้นำ (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพ
5,000.00  -     
540102
   เครื่องแบบสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
12,000.00  -     
540103
   จัดประชุมวิชาการทุกระดับ
2,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานหอพักนักเรียนประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540200
   หอพักนักเรียนประจำ
305,000.00  -     
540201
   พัฒนาศักยภาพนักเรียน
160,000.00  -     
540202
   กิจกรรมบ้านพัก
15,000.00  -     
รวม
480,000.00  -     
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540300
   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5,000.00  -     
รวม
5,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,196,000.00  -     

รวมงบประมาณทั้งหมด
22,299,491.00  -     

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter