107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
โปรแกรมเก็บข้อมูล

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนงบประมาณประจำปี  

     ค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
51011
   เงินเดือนครู
5,160,000.00  -     
51012
   ผู้ชำนาญการพิเศษ
360,000.00  -     
51013
   เจ้าหน้าที่หอพัก
270,000.00  -     
51014
   เงินเดือนนักการ
1,320,000.00  -     
51015
   เงินโบนัสครู
430,000.00  -     
51016
   เงินโบนัสนักการ
110,000.00  -     
51017
   เงินค่าตำแหน่ง
1,440,000.00  -     
51018
   ค่าไฟฟ้า
550,000.00  -     
51019
   ค่าโทรศัพท์
40,000.00  -     
51020
   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ
400,000.00  -     
51021
   ค่าอินเทอร์เน็ต
350,000.00  -     
51022
   ส่วนของผู้รับใบอนุญาต (ประกันสังคม 5%)
64,140.00  -     
51023
   เงินสมทบรายปี ประกันสังคม
3,000.00  -     
51024
   กองทุนสงเคราะห์ครูฯ ส่วนของโรงเรียน (เงินสะสม 3%)
163,365.00  -     
51025
   ทุนการศึกษาบุตรครูและบุตรนักการ
71,000.00  -     
51026
   ค่าอาหารนักเรียน ครูและนักการ
2,300,000.00  -     
51027
   ค่าหนังสือเรียน 1,000*150*2
300,000.00  -     
51028
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 230*150*2
69,000.00  -     
51029
   ค่าเครื่องแบบ 900*150
135,000.00  -     
51030
   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475*150*2
142,500.00  -     
51031
   ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ ปวช.1/55*2000
110,000.00  -     
51032
   เงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครู 4 % (ย้อนหลัง)
85,002.50  -     
51033
   เงินเดือนครูย้อนหลังเดือนตุลาคม 59
3,990.00  -     
รวม
13,876,997.50  -     
     ฝ่ายนักเรียนประจำ

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารจัดการ(สำนักผู้อำนวยการ)

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52011
   งานบริหาร
240,000.00  -     
52012
   งานวางแผนและงบประมาณ
12,000.00  -     
52013
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
30,000.00  -     
รวม
282,000.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520201
   ค่าตรวจบัญชี
30,000.00  -     
520202
   ค่าอบรมบัญชี/คำแนะนำการจัดทำบัญชี
5,000.00  -     
520203
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำเอกสารบัญชี
5,000.00  -     
520204
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
30,000.00  -     
รวม
70,000.00  -     
งานทะเบียนและสารบรรณ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52031
   จัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียน)
1,000.00  -     
52032
   จัดทำใบประกาศนียบัตรนักเรียน+ปก
5,000.00  -     
52033
   จัดทำบัตรครูและบัตรประจำตัวนักเรียน
2,000.00  -     
52034
   จัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์/พัสดุไปรษณีย์
30,000.00  -     
52035
   ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
3,000.00  -     
รวม
41,000.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52041
   พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่
50,000.00  -     
52042
   การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
38,600.00  -     
52043
   การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
86,300.00  -     
52044
   การบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
32,000.00  -     
52045
   ซ่อมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
92,100.00  -     
รวม
299,000.00  -     
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52051
   ซ่อมแแซมปรับปรุงอาคารทั่วไป
459,600.00  -     
52052
   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป
62,400.00  -     
52053
   ซ่อมบำรุงระบบประปา
84,000.00  -     
52054
   ซ่อมบำรุงระบบความเย็น
50,000.00  -     
52055
   งานดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง
22,000.00  -     
52056
   งานบำรุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน
42,000.00  -     
52057
   งานประกันอัคคีภัย
30,000.00  -     
52058
   งานซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ
250,000.00  -     
รวม
1,000,000.00  -     
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52061
   ทุนการศึกษาระดับ ปวส.ทวิภาคี
50,000.00  -     
52062
   ทุนศึกษาต่อปริญญาโท (ครู 1คน)
70,000.00  -     
52063
   จัดอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560
100,000.00  -     
52064
   จัดอบรมสัมมนาครูที่ส่วนกลางตลอดปี 2560
100,000.00  -     
52065
   จัดอบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาวิชาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
135,000.00  -     
52066
   พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
5,000.00  -     
52067
   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครู (วันหยุด)
90,000.00  -     
52068
   ค่าทำงานพิเศษวันเสาร์นักการ
50,000.00  -     
52069
   ค่าเครื่องแบบครู
47,500.00  -     
52070
   ค่าเครื่องแบบนักการ
22,000.00  -     
52071
   วันครอบครัว ATSN
120,000.00  -     
52072
   ค่าของขวัญวันเกิด
20,000.00  -     
52073
   ค่าทัศนศึกษาประจำปี
127,750.00  -     
52074
   ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
90,000.00  -     
52075
   ประกันอุบัติเหตุครู นักการและนักเรียน 300*180
54,000.00  -     
52076
   ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน+บุคคลภายนอกกรมธรรม์
24,750.00  -     
52077
   ฌาปนกิจศพบิดา+มารดาของครู-นักการ
55,000.00  -     
52078
   ค่าทำบัตรครู-พนักงาน
9,000.00  -     
รวม
1,170,000.00  -     
งานโภชนาการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52081
   ซ่อมบำรุง-จัดหาเครื่องครัว
33,300.00  -     
52082
   ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
18,700.00  -     
52083
   ค่าเครื่องปรุงอาหาร
98,000.00  -     
รวม
150,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
3,012,000.00  -     

     ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530101
   พัฒนาหลักสูตร
20,000.00  -     
530102
   พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน
80,000.00  -     
530103
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ปวช.3
110,000.00  -     
530104
   นิเทศภายใน***
40,000.00  -     
530105
   วันอัสสัมชัญวิชาการ
50,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
งานระบบทวิภาคี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530111
   จัดทำพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมกับสถานประกอบการ
0.00  -     
530112
   พัฒนาระบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
0.00  -     
530113
   นิเทศนักศึกษาทวิภาคี
0.00  -     
530114
   บริหารจัดการทวิภาคี
0.00  -     
รวม
0.00  -     
งานวิทยบริการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530121
   จัดหาหนังสือ/วารสารเข้าห้องสมุด
20,500.00  -     
530122
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ
3,000.00  -     
530123
   งานลงทะเบียนยืม-คืน หนังสือ
1,500.00  -     
รวม
25,000.00  -     
งานวัดและประเมินผล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530131
   สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
5,000.00  -     
530132
   เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
24,000.00  -     
530133
   สอบมาตรฐานวิชาชีพ
110,000.00  -     
530134
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปี
6,000.00  -     
530135
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
15,000.00  -     
รวม
160,000.00  -     
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกตแต่งภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530141
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
199,000.00  -     
530142
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ เครื่องจักร
50,000.00  -     
530143
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
60,000.00  -     
530144
   แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเครื่องเรือน
15,000.00  -     
รวม
324,000.00  -     
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530151
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
227,200.00  -     
530152
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ เครื่องจักร
60,000.00  -     
530153
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
80,000.00  -     
530154
   แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
15,000.00  -     
รวม
382,200.00  -     
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530161
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
180,000.00  -     
530162
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ เครื่องจักร
50,000.00  -     
530164
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
530165
   แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกลโรงงาน
15,000.00  -     
รวม
295,000.00  -     
แผนกวิชาช่างยนต์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530171
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
143,800.00  -     
530172
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ เครื่องจักร
40,000.00  -     
530173
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
530174
   แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
15,000.00  -     
รวม
248,800.00  -     
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530181
   จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในแผนกวิชา
50,000.00  -     
530182
   ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการแผนกสามัญ-สัมพันธ์
5,000.00  -     
รวม
55,000.00  -     
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530191
   ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาผลงานทางวิชาการครู
80,000.00  -     
530192
   ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของนักเรียน
200,000.00  -     
530193
   ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
50,000.00  -     
รวม
330,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,120,000.00  -     

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจการนักเรียน)

งานระเบียบวินัย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540101
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
30,000.00  -     
540102
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
20,000.00  -     
540103
   กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
50,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
ลูกเสือวิสามัญ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540201
   ค่าตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
3,000.00  -     
540202
   ค่าตัดชุดลูกเสือ (นักเรียน)
27,000.00  -     
540203
   ค่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
30,000.00  -     
รวม
60,000.00  -     
งานนักศึกษาวิชาทหาร
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540301
   ค่าชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
540302
   ค่ากิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
540303
   ค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร
25,000.00  -     
540304
   ค่ากิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
1,000.00  -     
540305
   ค่าใช้จ่ายฝึกภาคปกติ
25,000.00  -     
540306
   ค่าสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
2,000.00  -     
540307
   ค่าจัดกิจกรรมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
20,000.00  -     
540308
   ค่ากิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
11,000.00  -     
รวม
90,000.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540401
   จัดซื้อชุดกีฬาทีมโรงเรียน
25,000.00  -     
540402
   จัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน
99,000.00  -     
540403
   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
35,000.00  -     
540404
   จัดแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
40,000.00  -     
540405
   กีฬาสีโรงเรียนฯ
28,000.00  -     
540406
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ
200,000.00  -     
540407
   กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ
100,000.00  -     
540408
   งานดนตรี
60,000.00  -     
รวม
587,000.00  -     
งานอภิบาล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540501
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
10,000.00  -     
540502
   กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
25,000.00  -     
540503
   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
15,000.00  -     
540504
   กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู-พนักงาน
15,000.00  -     
540505
   กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน
10,000.00  -     
540506
   กิจกรรมมิสซาตลอดทั้งปีการศึกษา
20,000.00  -     
รวม
95,000.00  -     
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540601
   กิจกรรมทำบุญเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่
4,000.00  -     
540602
   กิจกรรมไหว้ครู
4,000.00  -     
540603
   กิจกรรมวันเข้าพรรษา
14,000.00  -     
540604
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14,000.00  -     
540605
    กิจกรรมวันลอยกระทง
5,000.00  -     
540606
   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1,000.00  -     
540607
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25,000.00  -     
540608
   กิจกรรมวันมาฆบูชา
3,000.00  -     
540609
   งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
200,000.00  -     
540610
   กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรภายนอก
25,000.00  -     
รวม
295,000.00  -     
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540701
   กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
25,000.00  -     
540702
   กิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
15,000.00  -     
รวม
40,000.00  -     
งานสภานักเรียน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540801
   กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
1,000.00  -     
540802
   กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือฯ
12,000.00  -     
540803
   กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน
5,000.00  -     
540804
   กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับท้องถิ่น
2,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานหอพักนักเรียนประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540901
   หอพักนักเรียนประจำ
300,000.00  -     
540902
   พัฒนาศักยภาพนักเรียน
160,000.00  -     
540903
   กิจกรรมบ้านพัก
15,000.00  -     
รวม
475,000.00  -     
งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
1,762,000.00  -     

รวมงบประมาณทั้งหมด
20,770,997.50  -     

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180
โทรสาร : - E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter