107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนงบประมาณประจำปี  

     ค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
51010
   เงินเดือนครู
6,000,000.00  -     
51011
   ผู้ชำนาญการพิเศษ
300,000.00  -     
51012
   เงินเดือนพนักงาน
1,270,000.00  -     
51013
   เงินเดือนเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
336,000.00  -     
51014
   เงินโบนัสครู
500,000.00  -     
51015
   เงินโบนัสพนักงาน
105,000.00  -     
51016
   เงินโบนัสเจ้าหน้าที่หอพัก
28,000.00  -     
51017
   เงินค่าตำแหน่ง
1,560,000.00  -     
51018
   ค่าไฟฟ้า
500,000.00  -     
51019
   ค่าโทรศัพท์
39,810.00  -     
51020
   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ
350,000.00  -     
51021
   ค่าอินเทอร์เน็ต
300,000.00  -     
51022
   เงินสมทบประกันสังคมส่วนของโรงเรียน 5%
150,000.00  -     
51023
   เงินสมทบประกันสังคมรายปี
2,000.00  -     
51024
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
45,000.00  -     
51025
   กองทุนสงเคราะห์ครูฯ ในส่วนของโรงเรียน
180,000.00  -     
51026
   เงินสะสมร่วมของครู 5% ในส่วนของโรงเรียน
28,000.00  -     
51027
   ค่าอาหาร นักเรียน ครูและพนักงาน
2,500,000.00  -     
51028
   ค่าหนังสือเรียน 140*1000*2
280,000.00  -     
51029
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 140*230*2
64,400.00  -     
51030
   ค่าเครื่องแบบ 140*900*1
126,000.00  -     
51031
   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 140*475*2
133,000.00  -     
51032
   ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ ปวช.1/40*2000
80,000.00  -     
รวม
14,877,210.00  -     
     ฝ่ายนักเรียนประจำ

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารจัดการ(สำนักผู้อำนวยการ)

งานแผน งบประมาณ งานประกัน ฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52010
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8,000.00  -     
52011
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
8,000.00  -     
52012
   ประชุมครูประจำเดือน
15,000.00  -     
52013
   ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
2,000.00  -     
52014
   เลี้ยงรับรอง
70,000.00  -     
52015
   เดินทางเข้าร่วมประชุม
150,000.00  -     
52016
   ของขวัญปีใหม่หน่วยงานราชการ
10,000.00  -     
52017
   ทำบุญบริจาคหน่วยงานการกุศล
10,000.00  -     
52018
   กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
10,000.00  -     
52019
   เข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ
5,000.00  -     
52020
   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
2,500.00  -     
52021
   กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
31,000.00  -     
52022
   เข้าเล่มเอกสารงานประกันฯ
5,000.00  -     
รวม
326,500.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520200
   ค่าตรวจบัญชี
30,000.00  -     
520201
   ค่าอบรมบัญชี/คำแนะนำการจัดทำบัญชี
5,000.00  -     
520202
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำเอกสารบัญชี
3,900.00  -     
520203
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
30,000.00  -     
รวม
68,900.00  -     
งานทะเบียนและสารบรรณ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52030
   จัดทำทะเบียนนักเรียน
1,300.00  -     
52031
   จัดทำใบประกาศนียบัตรนักเรียน
10,000.00  -     
52032
   คัดเลือกนักเรียนใหม่
5,200.00  -     
52033
   จัดทำเอกสารสิ่งพิมพิ์และงานสารบรรณ
47,900.00  -     
รวม
64,400.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52040
   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่
50,000.00  -     
52041
   การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
20,000.00  -     
52042
   การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
105,000.00  -     
52043
   ซ่อมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
74,000.00  -     
รวม
249,000.00  -     
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52050
   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารทั่วไป
438,300.00  -     
52051
   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป
55,100.00  -     
52052
   ซ่อมบำรุงระบบประปา
82,400.00  -     
52053
   ซ่อมบำรุงระบบความเย็น
80,000.00  -     
52054
   ดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง
23,000.00  -     
52055
   บำรุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน
41,200.00  -     
52056
   ป้องกันอัคคีภัย
30,000.00  -     
52057
   ต่อภาษีและประกันภัย
200,000.00  -     
52058
   ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
300,000.00  -     
รวม
1,250,000.00  -     
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52060
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
50,000.00  -     
52061
   ศึกษาต่อปริญญาโท/ป.บัณฑิต
70,000.00  -     
52062
   กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
100,000.00  -     
52063
   กิจกรรมอบรมสัมมนาครูที่ส่วนกลางตลอดปี 2562
100,000.00  -     
52064
   กิจกรรมอบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
100,000.00  -     
52065
   พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในหมวดวิชาทักษะชีวิต
10,000.00  -     
52066
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของครู
45,000.00  -     
52067
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
25,000.00  -     
52068
   เครื่องแบบครู
57,500.00  -     
52069
   เครื่องแบบพนักงาน
28,000.00  -     
52070
   ของขวัญวันเกิดบุคลากร
28,900.00  -     
52071
   ตรวจสุขภาพประจำปี
126,000.00  -     
52072
   ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
98,000.00  -     
52073
   ประกันอุบัติเหตุครู พนักงานและนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2
42,000.00  -     
52074
   ประกันอุบัติเหตุนักเรียนระดับ ปวช.3
96,000.00  -     
52075
   ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน+บุคคลภายนอกกรมธรรม์
26,600.00  -     
52076
   ฌาปนกิจศพบุคลากร/บิดา-มารดา ของครูและพนักงาน
55,000.00  -     
52077
   บัตรประจำตัวครู-พนักงาน
7,200.00  -     
52078
   กิจกรรมวันครอบครัว ATSN
166,600.00  -     
52079
   กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร
180,000.00  -     
52080
   กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
26,000.00  -     
รวม
1,437,800.00  -     
งานโภชนาการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52090
   อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
18,700.00  -     
52091
   เครื่องปรุงอาหาร
98,000.00  -     
52092
   ซ่อมบำรุง-จัดหาเครื่องครัว
33,300.00  -     
รวม
150,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
3,546,600.00  -     

     ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53010
   พัฒนาหลักสูตร
20,000.00  -     
53011
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
40,000.00  -     
53012
   จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
100,000.00  -     
53013
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนปี 3
100,000.00  -     
53014
   นิเทศภายใน
40,000.00  -     
53015
   วันอัสสัมชัญวิชาการ
60,000.00  -     
รวม
360,000.00  -     
งานระบบทวิภาคี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53020
   นิเทศนักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี
20,000.00  -     
53021
   บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
150,000.00  -     
รวม
170,000.00  -     
งานวิทยบริการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53030
   จัดหาหนังสือ/วารสารเข้าห้องสมุด
20,000.00  -     
53031
   พัฒนาระบบการให้บริการและศูนย์การเรียนรู้
3,000.00  -     
53032
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ
2,000.00  -     
รวม
25,000.00  -     
งานวัดและประเมินผล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53040
   สอบ V-NET
20,000.00  -     
53041
   สอบมาตรฐานวิชาชีพ
80,000.00  -     
53042
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี
5,000.00  -     
53043
   พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
15,000.00  -     
รวม
120,000.00  -     
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53050
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
223,000.00  -     
53051
   ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
50,000.00  -     
53052
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53053
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
15,000.00  -     
รวม
338,000.00  -     
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53060
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
223,600.00  -     
53061
   ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
50,000.00  -     
53062
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53063
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
15,000.00  -     
รวม
338,600.00  -     
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53070
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
191,900.00  -     
53071
   ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
50,000.00  -     
53072
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53073
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
15,000.00  -     
รวม
306,900.00  -     
สาขาวิชาช่างยนต์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53080
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
131,500.00  -     
53081
   ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
50,000.00  -     
53082
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53083
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
15,000.00  -     
รวม
246,500.00  -     
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53090
   จัดหาวัสดุฝึก/เครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
60,000.00  -     
53091
   แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการแผนกสามัญ-สัมพันธ์
3,000.00  -     
รวม
63,000.00  -     
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530100
   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการของครู
50,000.00  -     
530101
   ส่งเสริมผลงานทางวิชาการนักเรียน
200,000.00  -     
530102
   ส่งเสริมผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
50,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,268,000.00  -     

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจการนักเรียน)

งานระเบียบวินัย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54010
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
20,000.00  -     
54011
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
30,000.00  -     
54012
   กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
50,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540200
   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5,000.00  -     
รวม
5,000.00  -     
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54020
   ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ
5,000.00  -     
54021
   ตัดชุดลูกเสือนักเรียน
15,000.00  -     
54022
   เข้าค่ายลูกเสือ
40,000.00  -     
รวม
60,000.00  -     
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54030
   ชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
54031
   หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
20,000.00  -     
54032
   กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
54033
   ลงทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร
24,000.00  -     
54034
   กิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
1,000.00  -     
54035
   ฝึกภาคปกติ
20,000.00  -     
54036
   สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
2,000.00  -     
54037
   กิจกรรมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
15,000.00  -     
54038
   กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
12,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54040
   กิจกรรมทำบุญเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่
4,000.00  -     
54041
   กิจกรรมไหว้ครู
4,000.00  -     
54042
   กิจกรรมวันเข้าพรรษา
14,000.00  -     
54043
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14,000.00  -     
54044
   กิจกรรมวันลอยกระทง
5,000.00  -     
54045
   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1,000.00  -     
54046
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25,000.00  -     
54047
   กิจกรรมวันมาฆบูชา
3,000.00  -     
รวม
70,000.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54050
   จัดซื้อชุดกีฬาทีมโรงเรียน
25,000.00  -     
54051
   จัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน
111,000.00  -     
54052
   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
40,000.00  -     
54053
   แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
50,000.00  -     
54054
   กีฬาสีโรงเรียน
50,000.00  -     
54055
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ
250,000.00  -     
54056
   กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ
150,000.00  -     
54057
   งานดนตรี
50,000.00  -     
รวม
726,000.00  -     
งานอภิบาล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54060
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
16,000.00  -     
54061
   กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
30,000.00  -     
54062
   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
15,000.00  -     
54063
   อภิบาลครู-พนักงาน
15,000.00  -     
54064
   อภิบาลนักเรียน
10,000.00  -     
54065
   กิจกรรมมิสซาตลอดปีการศึกษา
40,000.00  -     
54066
   กิจกรรมฉลองศาสนนามของภราดา
50,000.00  -     
54067
   สนับสนุนงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
40,000.00  -     
รวม
216,000.00  -     
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54070
   งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
222,000.00  -     
54071
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
20,000.00  -     
54072
   กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรภายนอก
5,000.00  -     
รวม
247,000.00  -     
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54080
   กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
2,000.00  -     
54081
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3,000.00  -     
54082
   กิจกรรมอบรมแนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
15,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54090
   กิจกรรมจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพ
1,000.00  -     
54091
   กิจกรรมเปิดค่ายผูนำ (ค่ายพัก)องค์การนักวิชาชีพฯ
20,000.00  -     
54092
   เครื่องแบบสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ
12,000.00  -     
54093
   จัดประชุมวิชาการทุกระดับ
10,000.00  -     
รวม
43,000.00  -     
งานหอพักนักเรียนประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540100
   วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน
5,000.00  -     
540101
   เวชภัณฑยารักษาโรค
20,000.00  -     
540102
   สำรองค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล
10,000.00  -     
540103
   ของรางวัลคริสต์มาสนักเรียน
30,000.00  -     
540104
   ตัดผมนักเรียน
15,000.00  -     
540105
   หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร
5,000.00  -     
540106
   เครื่องนอนนักเรียนหอพัก
70,000.00  -     
54017
   ล่วงเวลาครูดูแลหอพัก
50,000.00  -     
54018
   ซ่อมบำรุงหอพักนักเรียน
100,000.00  -     
54019
   พัฒนาศักยภาพนักเรียน
100,000.00  -     
54020
   กิจกรรมบ้านพัก
15,000.00  -     
รวม
420,000.00  -     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540300
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
200,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,207,000.00  -     

รวมงบประมาณทั้งหมด
22,898,810.00  -     

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter