107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน

ภาคเรียน 1

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   นายวิรถ จอกทอง
   20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   นายอิทธิพล แก้วชาลุน
   20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   นายณรงค์เดช พลขำ
   20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น   นายน้อย นนลือชา
   20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   นายดอน วิภา
   20001-1004กฎหมายแรงงาน   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   นายอำพล เทือกศรี
   20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   นายทวี สุทธิรณ

ภาคเรียน 2

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   นายณรงค์เดช พลขำ
   20100-1003งานฝึกฝีมือ   นายณรงค์เดช พลขำ
   20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ   นายอำพล เทือกศรี
   20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20000-1405คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก   นายปริญยา สีสม

ภาคเรียน 3

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์   นายทวี สุทธิรณ
   20101-2102งานจักรยานยนต์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์   นายปริญยา สีสม
   20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล   นายทวี สุทธิรณ
   20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   นายทวี สุทธิรณ
   20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20000-1505อาเซียนศึกษา   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20101-2502งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์   นายปริญยา สีสม

ภาคเรียน 4

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   2010-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล   นายทวี สุทธิรณ
   20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20000-1604พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง   นายอำพล เทือกศรี
   20000-1602เพศวิถีศึกษา   นายณรงค์เดช พลขำ
   20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น   นายทวี สุทธิรณ
   20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น   นายทวี สุทธิรณ
   20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์   นายปริญยา สีสม
   20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2   นายสายัญณ์ ดาพงษ์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter