107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
โปรแกรมเก็บข้อมูล

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน

ภาคเรียน 1

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก   นายปริญยา สีสม
   2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   นายทวี สุทธิรณ
   2101-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น   นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ
   2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   นายวิรถ จอกทอง
   2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   นายจำนงค์ ตาระบัตร
   2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   นายณรงค์เดช พลขำ
   2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
   2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน   นายอภิรักษ์ พลโลก
   2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1   นายสุทิน รังเพีย

ภาคเรียน 2

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   2000-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2101-2112การจัดการศูนย์บริการรถยนต์   นายทวี สุทธิรณ
   2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลิน   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   นายณรงค์เดช พลขำ
   2100-1003งานฝึกฝีมือ 1   นายวิรถ จอกทอง
   2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2000-1603การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน   นายอภิรักษ์ พลโลก
   2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   นายสุทิน รังเพีย

ภาคเรียน 3

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ   นายทวี สุทธิรณ
   2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล   นายปริญยา สีสม
   2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   นายดอน วิภา
   2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1   นายปริญยา สีสม
   2000-1607เพศวิถีศึกษา   นายณรงค์เดช พลขำ
   2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม   นายอภิรักษ์ พลโลก
   2101-2102งานจักรยานยนต์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์

ภาคเรียน 4

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2   นายปริญยา สีสม
   2100-1009งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น   นายทวี สุทธิรณ
   2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์   นายปริญยา สีสม
   2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์   นายปริญยา สีสม
   2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์   นายทวี สุทธิรณ
   2101-2111งานตัวถังและสีรถยนต์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180
โทรสาร : - E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter