107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน

ภาคเรียน 1

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   นายทวี สุทธิรณ
   20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   นายวิรถ จอกทอง
   20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   นายอิทธิพล แก้วชาลุน
   20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   นายณรงค์เดช พลขำ
   20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น   นายน้อย นนลือชา
   20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   นายดอน วิภา
   20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   นายณรงค์เดช พลขำ
   20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1   นายปริญยา สีสม
   20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20001-1004กฎหมายแรงงาน   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา

ภาคเรียน 2

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   นายณรงค์เดช พลขำ
   20100-1003งานฝึกผีมือ   นายวิรถ จอกทอง
   20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ    นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   นางสุภัทรา สิงห์ทอง
   20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2   นายปริญยา สีสม
   20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ   นายอำพล เทือกศรี
   20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20000-1405คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก   นายทวี สุทธิรณ

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter