107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน  ATSN Donwload
รายการ
หน่วยงาน
     1 . ตัวอย่างโครงการสอน งานหลักสูตรและการสอน
     2 . ตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 งานหลักสูตรและการสอน
     3 . เอกสารฝึกงาน ชุด 1 งานฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
     4 . ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการครู งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
     5 . บทพรรณนางานฝ่ายวิชาการ 2554 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     6 . ตารางวิเคราะ FSG งานประกันคุณภาพ
     7 . ตัวอย่างสรุปกิจกรรม/โครงการ งานประกันคุณภาพ
     8 . เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผล ณ มุกดาหาร งานวัดผลและประเมินผล
     9 . ฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปวช.3 งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     10 . ฟอร์มโครงการนักเรียน ปวช. 3 งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     11 . ตัวอย่างโครงการนักเรียน ปวช. 3 งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     12 . ตัวอย่างบันทึกข้อความ งานทะเบียนและสารบรรณ
     13 . เอกสารอบรมการเขียนแผนงาน งานประกันคุณภาพ
     14 . มาตรฐานอาชีวศึกษา งานประกันคุณภาพ
     15 . มาตรฐาน สมศ. งานประกันคุณภาพ
     16 . ตัวอย่างแผนการสอน 2557 งานบริหารฝ่ายแผนกปกครอง
     17 . รายวิชาต่อครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557 งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
     18 . ตารางเรียนแและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
     19 . SAR แผนก งานประกันคุณภาพ
     20 . ฟอร์มบันทึกรายงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     21 . ฟอร์มรูปเล่นโครงการปวช.3 57 งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     22 . ฟอร์มสรุปแผนงาน57 งานนโยบายและแผน
     23 . ฟอร์มสรุปโครงการ57 งานแผนและงบประมาณ
     24 . แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่าย งานการเงินและบัญชี
     25 . ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
     26 . ฟอร์มทำข้อสอบปลายภาค งานวัดผลและประเมินผล
     27 . แบบฟอร์มสรุปงาน กิจกรรม งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     28 . ฟอร์มรายงารวิจัย งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     29 . แบบฟอร์มขอจัดทำสื่อการสอน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     30 . ตัวอย่างฟอร์มงานวิจัย 59 งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     31 . แบบพิสูจน์อักษรรูปเล่มโครงการวิชาชีพ งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     32 . ตัวอย่างสรุปแผนงาน 2559 งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
     33 . แบบฟอร์มขอจัดทำวิจัย งานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     34 . แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 (งาน กิจกรรม โครงการ สรุปงาน) งานแผนและงบประมาณ
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter