107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password



  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลชุมชน (หมู่บ้านปากทวย)

                โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่บ้านปากทวย  หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บ้านปากทวย  เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่งนา  เมื่อ พ..  2475  เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้ำทวย  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง  จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านปากทวย  ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจำ  เมื่อ พ.. 2481  จึงได้ย้ายจากริมปากน้ำทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัดป่า  คือ  วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน  และเมื่อปี พ..  2490  ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่  13  ของหมู่บ้านรามราช  ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาได้ขึ้นกับตำบลเวินพระบาท  หมู่ที่  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ชื่อ  นายกมล  พงษ์ภักดี    ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน  อพปปี พ..  2514                                               

                บ้านปากทวย  หมู่ที่  อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม  ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอท่าอุเทน  ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้   และทุ่งนา  มีอาณาเขตติดต่อ  คือ

                ทิศเหนือ                                                จรดกับบ้านธาตุ  ตำบลโนนตาล

                ทิศใต้                                                      จรดกับบ้านเชียงยืน  หมู่ที่  4

                ทิศตะวันออก                                       จรดกับแม่น้ำโขง  ตรงข้ามกับบ้านโพนคำ  สปป.ลาว

                ทิศตะวันตก                                          จรดกับบ้านนาสีดา  หมู่ที่  6

แบ่งพื้นที่  ดังนี้

                พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน                  ประมาณ               4,882       ไร่

                พื้นที่อาศัย                                             ประมาณ              220          ไร่

                พื้นที่ทางการเกษตร                            ประมาณ              2,199       ไร่

                พื้นที่สาธารณะ                                    ประมาณ              54            ไร่

                พื้นที่ป่าชุมชน                                     ประมาณ              24            ไร่

 

อาชีพและรายได้

                อาชีพหลัก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำสวน อาชีพรอง  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  การประมงจากแม่น้ำโขง  ทอผ้าพื้นเมือง  ผ้ามุก  กลุ่มทำหมวก  กลุ่มทำแหนม  เก็บหิน

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศส่วนใหญ่ของเขตตำบลเวินพระบาทแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูหนาว                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
ฤดูร้อน
                   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
                     เริ่มตั้งแต่ปลายตอนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท   มีเขตการปกครองในพื้นที่ 10  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่

บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

เวินพระบาท

563

445

159

2

ยางนกเหาะ

194

201

82

3

นาโสกใต้

182

129

67

4

เชียงยืน

353

288

165

5

ปากทวย

639

761

189

6

นาสีดา

187

119

98

7

ม่วง

451

391

186

8

นาแค

346

412

114

9

น้อยชลประทาน

154

133

66

10

นาโสกเหนือ

197

11

78

รวมทั้งสิ้น

3,206

2,990

1,204

รวมชาย/หญิง

6,196

สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรในตำบลเวินพระบาทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนาปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่  เช่น  ปลูกยางพารา  สัปปะรด  สำหรับพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงจะปลูกยาสูบ  ข้าวโพด  และพืชตระกูลถั่ว  ตลอดแนว
                ส่วนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแม่น้ำโขง
  ประกอบอาชีพประมง  เช่น  เลี้ยงปลาในกระชัง  หาปลาตามลำแม่น้ำโขง  การปศุสัตว์  จะทำการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน  เช่น  เลี้ยงปลาในบ่อ  เลี้ยงไก่ชน  ไก่พื้นเมือง  เป็ด  ห่าน  รวมถึงการเลี้ยง  โค   กระบือ  เป็นต้น
                ส่วนแรงงานประชากรส่วนใหญ่จะไปทำงานในต่างจังหวัดและมีบางส่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ
  เช่น  ไต้หวัน  บูรไน  เกาหลี  เป็นต้น

สถานศึกษา

สถานศึกษาในเขตตำบลเวินพระบาทมีตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง  คือ
                         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านเชียงยืน

2.  โรงเรียนระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4  แห่ง  ประกอบด้วย
                         - โรงเรียนบ้านเวินพระบาท  บ้านเวินพระบาท
                         - โรงเรียนบ้านเชียงยืน   บ้านเชียงยืน
                         - โรงเรียนบ้านปากทวย  บ้านปากทวย
                         - โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา  บ้านม่วง

3.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง
                         - โรงเรียนบ้านเชียงยืน  บ้านเชียงยืน

4.  โรงเรียนอาชีวะศึกษา  จำนวน 1 แห่ง

 แหล่งวัฒนธรรมตำบล

-วัดพระบาทเวินปลา  บ้านเวินพระบาท
- ประเพณีลอยกระทงหนองขัว
  บ้านปากทวย

ขนบธรรมเนียมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท  มีประเพณีหลักที่จัดขึ้นทุกปี  คือ  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท  ได้จัดขึ้นที่หมู่ 1 บ้านเวินพระบาท  ซึ่งตรงกับวันที่ 13  เมษายน  รองลงมาคือประเพณีลอยกระทง  ที่หมู่ 5 บ้านปากทวย  นอกจากนี้ยังมีประเพณี  ต่างๆ  เช่น  บุญเทศมหาชาติ  บุญกองข้าว (บุญข้าวเปลือก) ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นหลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของทุกปี

การลงผีหมอ(การเลี้ยงผี)

การ " ลงผีหมอ " หรือ " การเลี้ยงผี " ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ตามประเพณีความเชื่อของชาวกะเลิง บ้านยางนกเหาะ หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 



[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter