107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
      โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียนลำดับที่ 14 ในจำนวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ดำเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจำ ทำการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสำหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
      ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัยในการดำเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" มาจนถึงปัจจุบัน
      ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
     ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์    เจริญศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม

การดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

 

ผู้รับใบอนุญาต

1. ภราดาศักดา กิจเจริญ

2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา

3. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551 - ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน

     
ครูใหญ่  

1. ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย 

2. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย 

3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

 

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2547 - ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

 

     
ผู้อำนวยการ

1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ   

2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย

3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ 

4. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี

5. ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553 - ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565 - ปัจจุบัน

     
ผู้จัดการ

1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ  

2. มาเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย

3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ 

4. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ 

5. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี

6. ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553 - ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555 - ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565 - ปัจจุบัน

     
     

 [Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter