107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ประวัติหลุยส์ มารี กรีญอง  

                 หลุยส์ มารี กรีญอง (Louis Marie Grignion de Montfort) เกิดที่บ้านมงฟอร์ต ในแคว้นบริททานี ประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1673 แต่ท่านกลับใช้ชีวิตในเด็กที่อิฟฟังดิก เมืองเล็กๆ ห่างออกไปสองสาม ไมล์ เมื่ออายุ 12 ปี ท่านถูกส่งเข้าวิทยาลัยนักบุญโทมาส แบคเก็ต ของคณะเยซูอิตทีเมืองแรนน์ ท่านเรียนที่นั่น เป็นเวลา 8 ปี ท่านเกิดความมั่นใจว่าตนได้รับกระแสเรียกให้เป็น พระสงฆ์ ขณะเมื่อท่านภาวนาต่อหน้า รูปแม่พระใน วัดของคณะคาร์เมไลท์ที่เมืองแรนน์ ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่กรุงปารีสโดยมิได้นึกฝัน เวลานั้นท่านอายุ 20 ปี ท่านเดินด้วยเท้าตลอดทาง 200 ไมล์สู่เมืองหลวง แสดงว่าท่านถึงความยากจนโดยสมัครใจ ท่านแจกจ่ายเงิน ทั้งหมดแก่คนจนแล้วคุกเข่ากลางถนนปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับส่งใดรวมทั้งเสื้อ ผ้าชุดใหม่ไว้เป็นสมบัติของคนเลย แต่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้พระญาณสอดส่องของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเริ่มการศึกษาที่วิทยาล้ยซูลปิส และมหาวิทยาลัยซอร์บอน ท่านเป็นผู้โดดเด่นด้วยความสามารถสติปัญญา และด้วยชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ท่านได้ รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 ท่านปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปเป็นธรรมทูตทำงานในประเทศมิสซัง เป็นต้นในแคนาดา ท่านเดินด้วยเท้านับพันไมล์ไปยังกรุงโรม เมื่อท่านไปถึง ท่านก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11 เป็นการส่วนตัว เมื่อสมเด็จ พระสันตะปาปาทรงทราบถึงปัญหาและความยากลำบากต่างๆ ที่ เกิดขึ้น พระองค์ก็ได้ให้คำแนะนำอันแน่นอนแก่ท่านนักบุญว่า ให้ท่านถือตามกระแสเรียก แห่งการแพร่พระวรสารในประเทศฝรั่งเศสและพระองค์ยัง แต่งตั้ง ท่านให้เป็นผู้ทำงานด้านแพร่ธรรมโดยตรงงานที่พระองค์มอบหมายให้เป็นพิเศษได้แก่ สอนคำสอนเด็กๆ สอนพวกที่มีความเชื่อน้อยและเป็น คนยากจนกระตุ้นเตือนคริสตชนให้มั่นรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป แต่ทั้งนี้งานทุกอย่างอยู่ภายใต้การแนะนำของประมุขพระศาสนจักรประจำท้องถิ่น หรือสังฆมณฑล ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นธรรมทูตแพร่ธรรมของพระสันตะปาปา ท่านได้ใช้เวลา 16 ปี นับแต่วันบวชเป็นพระสงฆ์ของท่านจวบจนวัน สุดท้ายแห่งชีวิตตระเวนไปตามวัดต่างๆ ทั่วภาคตะวันตกของฝรั่งเศสเพื่อฟื่นฟูชีวิตคริสตชนให้กลับกระตืนรือร้นเสียใหม่ท่าน เทศน์สอน ช่วยคนยาก จน ช่วยจัดตั้งแท่นแม่พระรื้อฟื่นกลุ่มคริสตชนละแวกต่างๆ ให้วัดมีชีวิตใหม่ รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียน ให้การศึกษากับเด็ก ด้วยคติประจำในว่าพระเจ้า เท่านั้น (God Alone) บ่ายวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1716 นั้นเอง ท่านมีอาการหนัก ท่านเฝ้าดูแต่กางเขนและรูปแม่พระในมือ พลางกล่าวว่า "(ปีศาจเอ๋ย) เจ้าโจมตีข้าฯ โดยไร้ประโยชน์ ข้าฯ อยู่ระหว่างพระเยซูและ พระแม่มารีอา ข้าฯ ได้ทำหน้าที่ของข้าฯ ครบถ้วนแล้ว ทุกอย่างเสร็จสิ้น แล้ว ข้าฯจะไม่มีวันทำบาปอีกเลย” แล้วท่านก็สิ้นใจ อย่างสงบ[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter