107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน

ตารางจำนวนโรงฝึกงาน


สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนโรงฝึกงาน

สาขาวิชาเครื่องกล

-  สาขางานยานยนต์

1

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

-  สาขางานเครื่องมือกล

1

สาขาวิชาโลหะการ

-  สาขางานเชื่อมโลหะ

1

สาขาวิชาการก่อสร้าง

- สาขางานเครื่องเรือนฯ

1

 

รวม

4

ตารางจำนวนแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ห้อง

จำนวนห้อง

ห้องสมุด

1

ห้องคอมพิวเตอร์

1

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

1

ห้องอ่านหนังสือ

1

ห้อง Study

1

รวม

5

ตารางจำนวนอาคาร / ห้อง

หมายเลข
รายการ
หมายเลข
รายการ
1
อาคารธุรการ
15
ห้องสมุด
2-4
บ้านพักนักเรียนประจำ
16
ห้องแสดงผลงานนักเรียน
5
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
17
อาคารฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล
6
อาคารอาบน้ำนักเรียน
18
อาคารจำลองศูนย์บริการรถยนต์
7
อาคารทรงเสี่ยงชัย
19
อาคารประกอบ
8
โภชนาคาร(โรงอาหาร)
20
สนามกีฬา
9
โรงฝึกงานสาขางานเครื่องเรือนฯ
21
สนามบาสเกตบอล
10
อาคารเรียนรวม
22
สวนเกษตรของนักเรียน
11
อาคารสาขาวิชางานเครื่องมือกลฯ
23
Francois Hall 2009
12
อาคารบริหารฝ่ายทั่วไป
24
Solar Garden
13
โรงฝึกงานพื้นฐาน
   
14
โรงฝึกงานสาขาวิชาโลหะ
   


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter