107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
โปรแกรมเก็บข้อมูล

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


คำค้น คีย์ค้น รหัส ชื่อ จังหวัด มาจากศูนย์  

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างยนต์ จำนวน 14 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
o๑o๖๔๒นายทศภรณ์ ปีติ นายทศภรณ์ ปีติ
276 หมู่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง นายมิตร ปีติ 0967647435 นางสมจิตร ปีติ 0967647435
o๑o๖๔๓นายศิริไพบูรณ์ สาระทรัพย์ นายศิริไพบูรณ์ สาระทรัพย์
12 หมู่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง นายอำพร สาระทรัพย์ นางหนูจอม สาระทรัพย์ 0909589560
o๑o๖๔๔นายเอกนิภัทร มากดี นายเอกนิภัทร มากดี
83 หมู่ 6 ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง นายสมพร มากดี นางลำดวน มากดี
o๑o๖๔๕นายณัฐสิทธิ์ ปาปูลู นายณัฐสิทธิ์ ปาปูลู
257 หมู่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นายสมบูรณ์ ปาปูลู นางสุดดี ปาปูลู
o๑o๖๔๖นายทศพร วิสาร นายทศพร วิสาร
59 หมู่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง นายณรงค์ จันมณี นางหน่อย คูณอาจ
o๑o๖๔๗นายชานนท์ วงศ์มะแสน นายชานนท์ วงศ์มะแสน
203 หมู่ที่ 12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นายเริงศักดิ์ วงศ์มะแสน นางประภาวรรณ งามวงศ์
o๑o๖๔๘นายอภิสิทธิ์ เหลาทอง นายอภิสิทธิ์ เหลาทอง
230 หมู่ 2 ตำบลช้่งมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
โรงเรียนเซนโยเซฟ นายศรีพรรณ เหลาทอง นางเนตรนภา เหลาทอง
o๑o๖๔๙นายพีรภัทร ประเสริฐ นายพีรภัทร ประเสริฐ
101 หมู่ 7 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา นายสมัคร ประเสริฐ นางพนมพร ประเสริฐ
o๑o๖๕oนายวัชรพล แก้วฝ่าย นายวัชรพล แก้วฝ่าย
26 หมู่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นายชัชชัย แกัวฝ่าย นางสมนึก แก้วฝ่าย
o๑o๖๕๑นายนิพัทธ์ จิตตอำไพ นายนิพัทธ์ จิตตอำไพ
86/9 ถนนเดชานุชิต ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายนิรันดร์ จิตตอำไพ นางวันฑา เมืองมุงคุณ
o๑o๖๕๒นายสิทธิชัย คงเมือง นายสิทธิชัย คงเมือง
75 หมู่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง นายบุญถิ่น คงเมือง นางบุษบา บุบผามาโล 0869477507
o๑o๖๕๓นายสรวิชญ์ สุนารักษ์ นายสรวิชญ์ สุนารักษ์
14 หมู่ 6 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอ พังโคน จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ นายทัศน์พล สุนารักษ์ นางเกษร สุนารักษ์
o๑o๖๕๔นายกิตติธัช ฮุ่งหวล นายกิตติธัช ฮุ่งหวล
24 หมู่ที่ 20 ตำบลหนองสนม อำเภอ วานรนิวาส จ.สกลนคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นายสมชาย ฮุ่งหวล นางเบญจมาศ ฮุ่งหวล
o๑o๖๕๕นายเกษมพันธุ์ กุณดี นายเกษมพันธุ์ กุณดี
117 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนาดี นายเอกชัย กุณดี นางรุ่งนภา สังเวียนวงศ์

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างกลโรงงาน จำนวน 15 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
o๒o๖๕๖นายธนศิลป์ ป้องสุข นายธนศิลป์ ป้องสุข
23 หมู่ที่ 1 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
บ้านต้นผึ้ง นายสมบัติ ป้องสุข นางวารินทร์ ป้องสุข
o๒o๖๕๗นายชาติศิริ อุทาลุน นายชาติศิริ อุทาลุน
444 หมู่ที่ 8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมลพิทยาคาร นายบรรจบ อุทาลุน นางดาวร อุทาลุน
o๒o๖๕๘นายสุขุม บุญช่วย นายสุขุม บุญช่วย
160 หมู่ที่ 1 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
บ้านต้นผึ้ง ไม่ปรากฏบิดา นางสาววาสนา บุญช่วย
o๒o๖๕๙นายจักรพงษ์ สุระเสน นายจักรพงษ์ สุระเสน
10/2 หมู่ที่ 7 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รวมสินวิทยา ไม่ปรากฏบิดา นางสาวลักษณี สุระเสน
o๒o๖๖oนายบดินทร์ธร ศรีหาพล นายบดินทร์ธร ศรีหาพล
22/5 หมู่ที่ 7 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รวมสินวิทยา นายธงชัย ศรีหาพล นางสาวประนอม ศรีหาพล
o๒o๖๖๑นายชินวัตร แก้วเกิดศรี นายชินวัตร แก้วเกิดศรี
94 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
มารีย์อุแถัมภ์ชัยภูมิ นายณัฐกร แก้วเกิดศรี นางสาวชลธิชา โคตรโนนกอก
o๒o๖๖๒นายเสกสรร โอระนำ นายเสกสรร โอระนำ
203 หมู่ที่ 11 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
กุสุมาลย์วิทยาคม นายทองใบ โอระนำ นางศรีพระจันทร์ โอระนำ
o๒o๖๖๓นายณัฐวุฒิ วงษ์คำ นายณัฐวุฒิ วงษ์คำ
155 หมู่ที่ 16 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย นายประสงค์ วงษ์คำ นางสาวจารุณี คูณสามัญ
o๒o๖๖๔นายใจดี บันดาลคีรี นายใจดี บันดาลคีรี
28/5 หมู่ที่ 6 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
แม่ฮ่างวิทยา นายทัย บันดาลคีรี นางหน่อหมื่อดี บันดาลคีรี
o๒o๖๖๕นายประเสริฐ แซ่ลี นายประเสริฐ แซ่ลี
65 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
บ้านห้วยทรายเหนือ นายโชคดี รุ่งมีสุข นางยั้ว แซ่ลี
o๒o๖๖๖นายศักรินทร์ คันยุไล นายศักรินทร์ คันยุไล
174/4 หมู่ที่ 10 ต.สุรศักดิ์ องศรีราชา จ.ชลบุรี
อัสสัมชัญศรีราชา นายบุญจันทร์ กาดไธสง นางสาวศศิชา คันยุไล
o๒o๖๖๗นายประสิทธิ์ แซ่ย่าง นายประสิทธิ์ แซ่ย่าง
47 หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
บ้านทุ่งนาน้อย ไม่ปรากฏบิดา นางนาด้า แซ่เฮ้อ
o๒o๖๖๘นายอัษฎา หวายเครือ นายอัษฎา หวายเครือ
53 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
บัวน้อยวิทยา นายมิตร หวายเครือ นางลัดดาวัลย์ ศิลาวุธ
o๒o๖๖๙นายพงศ์พันธ์ คงธนปรีดาพร นายพงศ์พันธ์ คงธนปรีดาพร
21/7 หมู่ที่ 6 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
แม่ฮ่างวิทยา นายประพันธ์ คงธนปรีดาพร นางณัฐวดี คงธนปรีดาพร
o๒o๖๗oนายนครินทร์ กาเผือก นายนครินทร์ กาเผือก
11 หมู่ที่ 3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
นาเวียงจุลดิศวิทยา นายสงา กาเผือก นางทองจันทร์ กาเผือก

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 15 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
o๓o๖๗๑นายคมสันต์ ขวัญไกรคีรี นายคมสันต์ ขวัญไกรคีรี
93/1 หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่
ปล้องวิทยาคม นายหยกเก้า ขวัญไกรคีรี นางอีซั่ว ขวัญไกรคีรี
o๓o๖๗๒นายมานะ เยเบียงกู่ นายมานะ เยเบียงกู่
93/1 หมู่ที่ 13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ปล้องวิทยาคม หยกเก้า ขวัญไกรคีรี อีซั่ว ขวัญไกรคีรี
o๓o๖๗๓นายทรงยศ สีสุนา นายทรงยศ สีสุนา
21 หมู่ที่ 2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.สกลนคร
พระปริยัติธรรมแผนกแผนกสามัญ ดวงใจ สีสุนา บุญยัง สีสุนา
o๓o๖๗๔นายธีรพงศ์ วรกิจสุขเจริญ นายธีรพงศ์ วรกิจสุขเจริญ
123/1 หมู่ที่ 13 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาน นายเจรฺญ วรกิจสุขเจริญ นางสุรีย์ วรกิจสุขเจริญ
o๓o๖๗๕นายสุกฤษฏิ์ ยาง นายสุกฤษฏิ์ ยาง
69 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แจ้ห่มวิทยา นายวะ ยาง นางมะ ยาง
o๓o๖๗๖นายภัทราวุฒน์ นำขัน นายภัทราวุฒน์ นำขัน
73 หมู่ที่ 11 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นายทองสี นำขัน นางมี คำรอง
o๓o๖๗๗นายวุฒิชัย แก้วใจ นายวุฒิชัย แก้วใจ
28/1 หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นายโอ๋ แก้วใจ นางบัตร คำรอง
o๓o๖๗๘นายจิรเมธ ดาบุตร นายจิรเมธ ดาบุตร
3/1 หมู่ที่ 4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นครพนมวิทยาคม นายอุดร ดาบุตร นางละยอม ดาบุตร
o๓o๖๗๙นายสมเพชร แสงว้า นายสมเพชร แสงว้า
124/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ปล้องวิทยาคม นายเลาเยีย แสงว้า นางไซ แสงว้า
o๓o๖๘oนายสิทธิชัย สีทน นายสิทธิชัย สีทน
43 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
บัวน้อยวิทยา นายอุบล สีทน นางสมัย สีทน
o๓o๖๘๑นายวีชัย สิงห์แขก นายวีชัย สิงห์แขก
2 หมู่ที่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.นครพนม
หนองผือเทพนิมิต นายทวีพร สิงห์แขก นางวิมล สิงห์แขก
o๓o๖๘๒นายนที ทูตสันติ นายนที ทูตสันติ
33 หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แม่ลาววิทยาคม นายหล่อผา ทูตสันติ นางหมีจู เชอมือ
o๓o๖๘๓นายไพโรจน์ ธรรมสอน นายไพโรจน์ ธรรมสอน
29 หมู่ที่ 12 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นายเสน่ห์ ธรรมสอน นางไพลิน ธรรมสอน
o๓o๖๘๔นายเมธา ดาบุตร นายเมธา ดาบุตร
51 หมู่ที่ 4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เชียงยืนวิทยา นายวัลลภ ดาบุตร นางสมพงค์ ดาบุตร
o๓o๖๘๕นายเกียรติภูมิ มังลา นายเกียรติภูมิ มังลา
18 หมู่ที่ 8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
นิรมลวิทยา นายผ่องใส มังลา นางปิ่นอนงค์ มังลา

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 8 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
o๔o๖๘๖นายเจริญทรัพย์ ชาโยธา นายเจริญทรัพย์ ชาโยธา
8 บ. ทุ่งมน ต. เชียงเครือ อ. เมือง จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร นายมีชัย ชาโยธา นางสมบัติ ชาโยธา
o๔o๖๘๗นายฤทธิชาติ เพียมา นายฤทธิชาติ เพียมา
15 ม. 7 บ. ดงเจริญ ต. กุดฉิม อ. ธาตุพนม จ.นครพนม
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชูนุเคราะห์ นายปองภพ เพียมา นางดราพร เพียมา
o๔o๖๘๘นายทวีทรัพย์ นาน้อย นายทวีทรัพย์ นาน้อย
95 ม. 6 บ. นามน ต. บ้านผึ้ง อ. เมือง จ.นครพนม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายบุญมี นาน้อย นางเทวี นาน้อย
o๔o๖๘๙นายอดิศร ฤดีอนุสรณ์ นายอดิศร ฤดีอนุสรณ์
239 ม. 8 ต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา นายบุญธรรม ฤดีอนุสรณ์ 0923594770 นางศิริลักษณ์ ฤดีอนุสรณ์
o๔o๖๙oนายครรชิตพล พรมเภา นายครรชิตพล พรมเภา
25/4 ม. 4 บ. คำพอก ต. ท่าจำปา อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นายนิพนธ์ พรมเภา นางนุชรีย์ พรมเภา
o๔o๖๙๑นายขุนเทพ ถวัลย์ชลาศัย นายขุนเทพ ถวัลย์ชลาศัย
8/1 ม. 1 ต. ขุนแม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ นายประสาท โติกนกอนุเคราะห์ นางสาวชฎาพร ถวัลย์ชลาศัย
o๔o๖๙๒นายกฤษณชัย ทันชื่น นายกฤษณชัย ทันชื่น
255 ม.3 บ. ดอนทอย ต. สามัคคีพัฒนา อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายธวัชชัย ทันชื่น นางอรจิรา ทันชื่น
o๔o๖๙๓นายสมเกียรติ แซ่ย่าง นายสมเกียรติ แซ่ย่าง
235 หมู่ 10 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ นายเลาต้ง แซ่ย่าง นางหนั่นชี แซ่เห้อ