107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


คำค้น คีย์ค้น รหัส ชื่อ จังหวัด มาจากศูนย์  

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างยนต์ จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๑๓๖๑o๑o๖๙๔นายสุริเยนทร์ กุลสุทธิชัย นายสุริเยนทร์ กุลสุทธิชัย
119 ม.7 บ้านหนองสูงต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
กุดเสมวิทยาคม - น.ส.จิดาภา กุลสุทธิชัย
๑๓๖๑o๑o๖๙๕นายเสกสรรค์ แซ่ท่อ นายเสกสรรค์ แซ่ท่อ
7 ม.12 บ.ร่มฟ้าหลวง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ปล้องวิทยาคม นายวีระยุทธ แซ่ท่อ นางสาวจันทร์จิรา เกษตรโสภาพันธ์
๑๓๖๑o๑o๖๙๖นายพรชัย ช่างชำนาญไพร นายพรชัย ช่างชำนาญไพร
109 ม.13 บ.ดินขาว ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม นายนิกร ช่างชำนาญไพร นางแปะดี ช่างชำนาญไพร
๑๓๖๑o๑o๖๙๗นายวีระศักดิ์ กระบวนสุวรรณ นายวีระศักดิ์ กระบวนสุวรรณ
6 ม.13 บ.ดินขาว ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม นายสุรเกียรติ กระบวนสุวรรณ นางยุพิน กระบวนสุวรรณ
๑๓๖๑o๑o๖๙๘นายสันติ เฟื่องพงศ์พนา นายสันติ เฟื่องพงศ์พนา
67 ม.2 บ.แม่สะเปา ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายเชอะเหม่อ เฟื่องพงศ์พนา นางแขะเจ่อ เฟื่องพงศ์พนา
๑๓๖๑o๑o๖๙๙นายธเนศพล สันดี นายธเนศพล สันดี
69/1 ม.4 บ.เชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายสกล สันดี นางศุภรัตน์ สันดี
๑๓๖๑o๑o๗ooนายรชานนท์ อำอวด นายรชานนท์ อำอวด
15 ม.8 บ.คำเกิ้ม ต.อาสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายวิรุณ วันวัฒน์สันติกุล นางสาวบัวเรียน อำอวด
๑๓๖๑o๑o๗o๑นายภราดร สีเมืองช้าง นายภราดร สีเมืองช้าง
40 ม.12 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เสือโก้วิทยาสรรค์ นายสุทธิพงษ์ สีเมืองช้าง นางประภามาศ สุขเทวี
๑๓๖๑o๑o๗o๒นายปภินวิทย์ สกุลไพรวงค์ นายปภินวิทย์ สกุลไพรวงค์
128/2 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ดอนไชยวิทยา นายนพดล สกุลไพรวงค์ นางรัชนีกร สกุลไพรวงค์
๑๓๖๑o๑o๗o๓นายกวี สัตธรรม นายกวี สัตธรรม
60ม.1 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นายคำมี สัตธรรม นางสมรัก สัตธรรม
๑๓๖๑o๑o๗o๔นายวรพัฒน์ ทิพยโสต นายวรพัฒน์ ทิพยโสต
104 ม.4 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นายนิพนธ์ ทิพยโสต นางฐิติรัตน ทิพยโสต
๑๓๖๑o๑o๗o๕นายภูวนาถ ทองแดง นายภูวนาถ ทองแดง
160 ม.9 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นายภูมิรินทร์ ทองแดง นางนิสาชล ทองแดง

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างกลโรงงาน จำนวน 15 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๑๓๖๑o๒o๗o๖นายธนัญชัย ยุตติธรรม นายธนัญชัย ยุตติธรรม
จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายไตรเทพ ยุตติธรรม นางสาวกนกวรรณ ทองเจริญ
๑๓๖๑o๒o๗o๗นายจง แซ่ว่าง นายจง แซ่ว่าง
จ.เชียงราย
โรงเรียนปล้องวิทยาคม นายชัย แซ่ว่าง นางนุช แซ่หาญ
๑๓๖๑o๒o๗o๘นายณฐพล ต้นสวรรค์ นายณฐพล ต้นสวรรค์
จ.นครพนม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา นายชรินทร์ ต้นสวรรค์ นางสาวแสงดาว คงขาว
๑๓๖๑o๒o๗o๙นายทรงเกียรติ เปี่ยมศิริ นายทรงเกียรติ เปี่ยมศิริ
จ.นครพนม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา นายชูพงษ์ เปี่ยมศิริ นางณัฐฌา เปี่ยมศิริ
๑๓๖๑o๒o๗๑oนายณัฐวุฒิ พรรัตน์ นายณัฐวุฒิ พรรัตน์
จ.มุกดาหาร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายจิราวุฒิ พรรัตน์ นางสาวมยุรา ว่องไว
๑๓๖๑o๒o๗๑๑นายกบินทร์ จันธิจร นายกบินทร์ จันธิจร
จ.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านสองคอน นายประกาย จันธิจร นางมีนา จันธิจร
๑๓๖๑o๒o๗๑๒นายคุณากร มาตรักษ์ นายคุณากร มาตรักษ์
จ.สกลนคร
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล นายพูนสวัสดิ์ มาตรักษ์ นางสาวชนากานต์ บุญทา
๑๓๖๑o๒o๗๑๓นายภูมิมินทร์ ศรีแก้ว นายภูมิมินทร์ ศรีแก้ว
จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายพงษ์สวรรค์ ศรีแก้ว นางโสมสิน ต้นถาแก้ว
๑๓๖๑o๒o๗๑๔นายวิษศรุช นางาม นายวิษศรุช นางาม
จ.สกลนคร
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายประยูร นางาม นางนันธิดา นางาม
๑๓๖๑o๒o๗๑๕นายศุภลักษณ์ ประคองสุข นายศุภลักษณ์ ประคองสุข
จ.สกลนคร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายวิโรจน์ ประคองสุข นางสาวติ๋ม ประคองสุข
๑๓๖๑o๒o๗๑๖นายนครินทร์ จำเนียร นายนครินทร์ จำเนียร
จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ นายเอกนรินทร์ จำเนียร นางสาวเดือนเพ็ญ ทะไชยวงศ์
๑๓๖๑o๒o๗๑๗นายธัญพิสิษฐ์ กิจพิทักษ์ นายธัญพิสิษฐ์ กิจพิทักษ์
จ.หนองคาย
โรงเรียนบ้านเมืองบาง นายธีธัช กิจพิทักษ์ นางสุภาวดี คีรีโต
๑๓๖๑o๒o๗๑๘นายกิตติวัฒน์ กระแสสิงห์ นายกิตติวัฒน์ กระแสสิงห์
จ.สกลนคร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายภานุวัฒน์ กระแสสิงห์ นางลำไพ กระแสสิงห์
๑๓๖๑o๒o๗๑๙นายจักรภพ หมูเหลา นายจักรภพ หมูเหลา
จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา นายคำภู หมูเหลา นางประกาย หมูเหลา
๑๓๖๑o๒o๗๒oนายพิทักษ์ เกื้อกูล นายพิทักษ์ เกื้อกูล
จ.สกลนคร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายองอาจ เกื้อกูล นางรุ่งรัตน์ พุทธิสัย

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๑๓๖๑o๓o๗๒๑นายณัธพล วิชัย นายณัธพล วิชัย
75 ม.9 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
พระปริยัติธรรม แผนกสามัยศึกษา วัดสรีสว่าง นายทุมมี วิชัย นางขอน จะกะนะ
๑๓๖๑o๓o๗๒๒นาย กิติชัย ยาง นาย กิติชัย ยาง
48/4หมู่ที่ 4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 จ.ลำปาง
ดอนไชยวิทยา นาย ทวี ยาง นาง สี ยาง
๑๓๖๑o๓o๗๒๓นาย สมรักษ์ เบกะ นาย สมรักษ์ เบกะ
64/1หมู่ที่ 6 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
ดอนไชยวิทยา นาย ชาติ เบกะ นางมุทุม ยื๋อรึ
๑๓๖๑o๓o๗๒๔นาย จตุรงค์ โน้มน้าว นาย จตุรงค์ โน้มน้าว
30หมู่ที่11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ดอนไชยวิทยา นาย ขาว โน้มน้าว นางน้อย โน้มน้าว
๑๓๖๑o๓o๗๒๕นาย ธีระพันธ์ สาริศรี นาย ธีระพันธ์ สาริศรี
41หมู่ที่ 6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นาย ประมูลศิลป์ สาริศรี นาง ลำพัน ลีชน
๑๓๖๑o๓o๗๒๖นาย ภานุพงศ์ กาญจนพัฒน์ นาย ภานุพงศ์ กาญจนพัฒน์
153หมู่5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย ภักดี กาญจนพัฒน์ -
๑๓๖๑o๓o๗๒๗นายธนพล ศรสาลี นายธนพล ศรสาลี
1020หมู่ที่8ต.บางปูใหญ่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
คลองเสาธง นาย มงคล ศรสาลี สุระกิตต์ แจ้งชัยศรี
๑๓๖๑o๓o๗๒๘นาย ปัญญากร ใหม่เขียว นาย ปัญญากร ใหม่เขียว
74หมู่ที่11บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด้านซ้าย จ.เลย
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี นาย นพ ใหม่เขียว นางแพง ใหม่เขียว
๑๓๖๑o๓o๗๒๙นาย ธีระวัฒน์ สุนารักษ์ นาย ธีระวัฒน์ สุนารักษ์
36หมู่ที่ 6 บ้านดอนดู่ ต.ต้นผึ้ง อ. พังโคน จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายรัตมณี สุนารักษ์ นางสุดสาคร สุนารักษ์
๑๓๖๑o๓o๗๓oนาย ธิเบต ซุยเต็ม นาย ธิเบต ซุยเต็ม
144หมู่ที่11 บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี นายพา ซุยเต็ม นางบุญตา ซุยเต็ม
๑๓๖๑o๓o๗๓๑นาย พันกร ผาบถา นาย พันกร ผาบถา
71หมู่11ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
หนองแวงวิทยา นายไพรินทร์ นางพิสมัย นาแว่น
๑๓๖๑o๓o๗๓๒นายราชกร ปลาสิงห์ นายราชกร ปลาสิงห์
112 ม.10 ต.แจ้ซ้อน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แจ้ห่มวิทยา นายดาวิ ปลาสิงห์ นางนาทอ ปลาสิงห์

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 11 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๑๓๖๑o๔o๗๓๓นายกิตตินันท์ กองอ นายกิตตินันท์ กองอ
11 ซ.ลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร
สิริรัตนาธร นายอดิศักดิ์ บรรเทิง นางสาวมุกดา กองอ
๑๓๖๑o๔o๗๓๔นายพีรวัฒน์ มาพบสาละวิน นายพีรวัฒน์ มาพบสาละวิน
411 ม.9 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ภัทรวิทยา นายโป๊ะเจ มาพบสาละวิน นางปิเชอ มาพบสาละวิน
๑๓๖๑o๔o๗๓๕นายจักรดุลย์ ยาง นายจักรดุลย์ ยาง
128/2 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ดอนไชยวิทยา นางสมพงษ์ ยาง นางน้อย ยาง
๑๓๖๑o๔o๗๓๖นายศราวุธ โคตะรักษ์ นายศราวุธ โคตะรักษ์
280/80 ม.9 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เทศบาลบ้านม่วง นายอนุชา โคตระรักษ์ นางสาคร โคตระรักษ์
๑๓๖๑o๔o๗๓๗นายดนุนัย แสวงนาม นายดนุนัย แสวงนาม
73 ม.12 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี
บ้านดงยาง นายปรีชา อ่อนหลา นางสาวเยาวรัตน์ แสวงนาม
๑๓๖๑o๔o๗๓๘นายสุรัติ วิเวกคีรี นายสุรัติ วิเวกคีรี
29/1 ม.4 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายนิคม วิเวกคีรี นางสาวรงนุช มนัสวิภาวี
๑๓๖๑o๔o๗๓๙นายวิเชียร แซ่หว้า นายวิเชียร แซ่หว้า
201 ม.6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
บ้านห้วยทรายเหนือ นายวุฒิชัย แซ่หว้า นางโซ วงศ์วิริยชาติ
๑๓๖๑o๔o๗๔oนายอธิปัตย์ ศรีอ่อน นายอธิปัตย์ ศรีอ่อน
39 ม.8 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายปราโมทย์ ศรีอ่อน นางลำพูล ศรีอ่อน
๑๓๖๑o๔o๗๔๑นายศุกลวัฒน์ ซาบซึ่ง นายศุกลวัฒน์ ซาบซึ่ง
256 ม.8 ต.แจ่ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
แจ้ซ้อนวิทยา นายอภิวัฒน์ ซาบซึ่ง นางบานเย็น ยาง
๑๓๖๑o๔o๗๔๒นายสัณหณัฐ เหลาทอง นายสัณหณัฐ เหลาทอง
247 ม.3 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ภูดินแดงวิทยา นายเฉลิมชัย เหลาทอง นางกนิษฐา เหลาทอง
๑๓๖๑o๔o๗๔๓นายศักดิ์ดา แจ้งเจริญ นายศักดิ์ดา แจ้งเจริญ
48/2 ม.9 ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
อัสสัมชัญ นายสฤษดิ์ ยอดนิล นางสาวเพชรลัดดา คราวภู่ทอง