107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

คำค้น คีย์ค้น รหัส ชื่อ จังหวัด มาจากศูนย์  

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างยนต์ จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๕๒๑o๑o๘๗๓นายศักดิ์อนันต์ สิงห์แขก นายศักดิ์อนันต์ สิงห์แขก
42 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จ.นครพนม
นครพนมวิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิงห์แขก น.ส.ศศิธร บุญมา
๖๕๒๑o๑o๘๗๔นายฐิติวัจน์ อุทุมพร นายฐิติวัจน์ อุทุมพร
208 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
อัสสัมชัญศรีราชา นายนิวัฒน์ อุทุมพร น.ส.มยุรี คูณวัน
๖๕๒๑o๑o๘๗๕นายพันธวิศ กาแผือก นายพันธวิศ กาแผือก
11 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
นาเวียงจุลดิศวิทยา นายสง่า กาเผือก นางทองจันทร์ กาเผือก
๖๕๒๑o๑o๘๗๖นายชนันธร แว่นศิลา นายชนันธร แว่นศิลา
16 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
เทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) นายอนุชิต แว่นศิลา น.ส.ทิพาวัลย์ เตื่อยตา
๖๕๒๑o๑o๘๗๗นายพิพัฒน์ชัย เชิญบ่อแก นายพิพัฒน์ชัย เชิญบ่อแก
17 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟยานนาวา นายอุพร เชิญบ่อแก นางเนตรดาว เชิญบ่อแก
๖๕๒๑o๑o๘๗๘นายสมปอง แซ่หว้า นายสมปอง แซ่หว้า
13 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จงหวัดพิษณุโลก นายลือชัย แซ่หว้า น.ส.แหยง แซ่หว้า
๖๕๒๑o๑o๘๗๙นายณัฐวุฒิ ผาภูมิสุขโข นายณัฐวุฒิ ผาภูมิสุขโข
80/8 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
บ้านกุยแหย่ นายจอชารู ผาภูมิสุขโข นางวาสนา -
๖๕๒๑o๑o๘๘oนายสันติชัย สกุลกงพิทักษ์ นายสันติชัย สกุลกงพิทักษ์
241/1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.เชียงราย
ขุนขวากพิทัยา นายกิตติพงศ์ สกุลกงพิทักษ์ น.ส.วราลัย วงศ์บุญชัยเลิศ
๖๕๒๑o๑o๘๘๑นายฟาโรห์ บรรเทา นายฟาโรห์ บรรเทา
67 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
อัสสัมชัญศรีราชา นายเจมวิทย์ บรรเทา น.ส.ศิริญญา มาตคม
๖๕๒๑o๑o๘๘๒นายภัควรรธ์ อนุญาหงษ์ นายภัควรรธ์ อนุญาหงษ์
143 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม จ.นครพนม
ค้อวิทยาคม นายศักดิ์อนุชา ปาระคะ นางสุรินทรา ปาระคะ
๖๕๒๑o๑o๘๘๓นายเอกวัตร แซ่ย้า นายเอกวัตร แซ่ย้า
76 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.เชียงราย
วัดครึ่งใต้วิทยา นายรักชาติ แซ่ย้า น.ส.พัชรี นรชาติวศิน
๖๕๒๑o๑o๘๘๔นายศุภกิจ นรชาติวศิน นายศุภกิจ นรชาติวศิน
124 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.เชียงราย
วัดครึ่งใต้วิทยา นายศรชัย นรชาติวศิน นางอำไพ นรชาติวศิน

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างกลโรงงาน จำนวน 11 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๕๒๑o๒o๘๘๕นายปณิธาน หาญยงค์ นายปณิธาน หาญยงค์
175 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
นิรมลวิทยา นายพนม หาญยงค์ นางประยิน หาญยงค์
๖๕๒๑o๒o๘๘๖นายภานุพงษ์ เนืองทอง นายภานุพงษ์ เนืองทอง
137 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
กุสุมาลย์วิทยาคม นายทวีศักดิ์ เนืองทอง นางแก้วตา อนุญาหงษ์
๖๕๒๑o๒o๘๘๗นายชยุตม์ คำชาลี นายชยุตม์ คำชาลี
152 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ยอแซฟอุปถัมภ์ นายวิชัย หนองม่วง นางจินตนา คำชาลี
๖๕๒๑o๒o๘๘๘นายทักษ์ดนัย ชีพนุรัตน์ นายทักษ์ดนัย ชีพนุรัตน์
15 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จ.นครพนม
นครพนมวิทยาคม นายทวิทธ์ ชีพนุรัตน์ น.ส.กฤษณา เอกพันธ์
๖๕๒๑o๒o๘๘๙นายกานต์ชัย นาติโน นายกานต์ชัย นาติโน
186 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม จ.นครพนม
เรณูนครวิทยานุกูล นายเวที นาติโน น.ส.ดำเนิน เข็มโคตร
๖๕๒๑o๒o๘๙oนายธีระชัย เกษมธัญญกิจ นายธีระชัย เกษมธัญญกิจ
95 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.ตาก
ท่าสองยางวิทยา นายประพันธ์ เกษมธัญญกิจ นางอารี เกษมธัญญกิจ
๖๕๒๑o๒o๘๙๑นายธราธิป หินสอ นายธราธิป หินสอ
40 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟท่าแร่ นายธานิต หินสอ น.ส.สนอง ลีทอง
๖๕๒๑o๒o๘๙๒นายอนุชิต โง่นประสิทธิ์ นายอนุชิต โง่นประสิทธิ์
124 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นายกฤษณะ โง่นประสิทธิ์ น.ส.กรวิกา โง่นประสิทธิ์
๖๕๒๑o๒o๘๙๓นายธีระวัฒ ทันชื่น นายธีระวัฒ ทันชื่น
255 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จ.สกลนคร
โพนงามศึกษา นายธวัชชัย ทันชื่น นางอรจิรา ทันชื่น
๖๕๒๑o๒o๘๙๔นายอชิตพล คำชมภู นายอชิตพล คำชมภู
86 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายอดิศร คำชมภู น.ส.มาลาตรี ศรีสุธรรม
๖๕๒๑o๒o๘๙๕นายอชิ บุญโสม ออก นายอชิ บุญโสม
186 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) นายบุญมา บุญโสม นางเรียมใจ บุญโสม

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 6 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๕๒๑o๓o๘๙๖นายไชยา - นายไชยา -
0/89 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
บ้านกุยแหย่ นายซูกาบี นางกะปอทู
๖๕๒๑o๓o๘๙๗นายนพกฤษ มะลิซ้อน นายนพกฤษ มะลิซ้อน
142 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
อสัมชัญ ศรีราชา นายสันทสิทธิ์ มะลิซ้อน น.ส.ไฟฑูรย์ สมานมิตร
๖๕๒๑o๓o๘๙๘นายวิชัย ดาราทัศนีย์ นายวิชัย ดาราทัศนีย์
115 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.ตาก
ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายโยธิน นางปิหน่า ดาราทัศนีย์
๖๕๒๑o๓o๘๙๙นายอภิณัฐ ปิ่นทอง นายอภิณัฐ ปิ่นทอง
45/3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร นายนิวัฒน์ เสวีวัลลภ น.ส.รจรี เสวีวัลลภ
๖๕๒๑o๓o๙ooนายศักดิ์ชัย ทวีวงศ์กำธร นายศักดิ์ชัย ทวีวงศ์กำธร
130 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.ตาก
ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายวันชัย ทวีวงศ์กำธณ นางปรียานุช ทวีวงศ์กำธณ
๖๕๒๑o๓o๙o๑นายราเชน ศรีวรกุล นายราเชน ศรีวรกุล
546 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
เซนต์ยอแซฟนครพนม นายทรัพย์ประเสริฐ เปี้ยมึ้ง น.ส.จิตร์ชนามนท์ ศรีวรกุล

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 10 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๕๒๑o๔o๙o๒นายกิตติชัย คำศรี นายกิตติชัย คำศรี
351 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
เซนโยแซฟ ท่าแร นายประกิต คำศรี น.ส.วิรัญญา ดอกสี
๖๕๒๑o๔o๙o๓นายกิตติโชค ศรีทอง นายกิตติโชค ศรีทอง
75/214 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
ลาดยาววิทยาคม นายสุรชัย ศรีทอง น.ส.กฤตพัศ กุลสุทธิชัย
๖๕๒๑o๔o๙o๔นายพีรพัฒน์ สีดอน นายพีรพัฒน์ สีดอน
73/7 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" นายบุญทิ้ง สีดอน น.ส.สิริวรรณ เต็มกล้า
๖๕๒๑o๔o๙o๕นายชลสิทธิ์ เหมวัน นายชลสิทธิ์ เหมวัน
49/12 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี
อุทัยวิทยาคม นายชาติ เหมวัน น.ส.อัจฉรา ตรีหยัน
๖๕๒๑o๔o๙o๖นายพงศ์กร โพธิ์นอก นายพงศ์กร โพธิ์นอก
31 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านโนนสวรรค์ นายวัชรินทร์ โพธิ์นอก นางนงค์รักษ์ เสมอพิทักษ์
๖๕๒๑o๔o๙o๗นายพงษ์สิทธิ์ มนัสวิภาวี นายพงษ์สิทธิ์ มนัสวิภาวี
86 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.ตาก
ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายอภิสิทธิ์ มนัสวิภาวี นางมุกดา ฤทัยหวนพนา
๖๕๒๑o๔o๙o๘นายธนกร จำเริญศรี นายธนกร จำเริญศรี
64 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายสมปอง จำเริญศรี น.ส.ทัศวรรณ์ ว่องไว
๖๕๒๑o๔o๙o๙นายฐากร สุวรรณสัมฤทธิ์ นายฐากร สุวรรณสัมฤทธิ์
384 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี
ลัมแบรต์พิชญาลัย นายสมปอง จำเริญศรี น.ส.จุฑามณี สุวรรณสัมฤทธิ์
๖๕๒๑o๔o๙๑oนายรัฐภูมิ สิทธิเสน นายรัฐภูมิ สิทธิเสน
169 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านโนนสวรรค์ นายอุทัย สิทธิเสน น.ส.ลำไพ พันลำ
๖๕๒๑o๔o๙๑๑นายอดิสร ทองประเสริฐ นายอดิสร ทองประเสริฐ
233 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
นครพนมวิทยาคม นายปัญญา ทองประเสริฐ น.ส.พนมศรี ติระ