107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


คำค้น คีย์ค้น รหัส ชื่อ จังหวัด มาจากศูนย์  

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างยนต์ จำนวน 16 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๒๒๑o๑o๗๔๔นายปัณณวิชญ์ สุวรรณสิงห์ นายปัณณวิชญ์ สุวรรณสิงห์
108/3 ม.13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 จ.เชียงใหม่
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม นายไอศูรย์ สุวรรณสิงห์ นางจีรนันท์ สุวรรณสิงห์
๖๒๒๑o๑o๗๔๕นายณัฐวุฒิ ปูเพ นายณัฐวุฒิ ปูเพ
199 ม.4 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 จ.สกลนคร
เตางอยพัฒนศึกษา นายกิตติพงษ์ ปูเพ นางสาวอุบลทิพย์ สมสุข
๖๒๒๑o๑o๗๔๖นายรัชชานนท์ ชินวงศ์ นายรัชชานนท์ ชินวงศ์
39 หมู่ 8 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
กุสุมาลย์วิทยาคม นายนเรศ ชินวงศ์ นางสาวบุผา โยไล
๖๒๒๑o๑o๗๔๗นายอดุลวิทย์ ตาลสถิตย์ นายอดุลวิทย์ ตาลสถิตย์
191 ม.5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 จ.กาฬสินธุ์
กุฉินารายณ์ นายนคร ตาลสถิตย์ นางสาวจุฑาภรณ์ กมลภา
๖๒๒๑o๑o๗๔๘นายณรงค์ ลีภิวัฒน์วงศ์ นายณรงค์ ลีภิวัฒน์วงศ์
58 ม.15 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 จ.เชียงราย
เทิงวิทยาคม นายจิ๊ ลีภิวัฒน์วงศ์ นางเซะ ลีภิวัฒน์วงศ์
๖๒๒๑o๑o๗๔๙นายอดิศักดิ์ ยะคำสี นายอดิศักดิ์ ยะคำสี
79 ม.3 ต.สามัคคพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 จ.สกลนคร
อากาศอำนวยศึกษา นายขรรชัย ยะคำสี นางแสงจันทร์ ยะคำสี
๖๒๒๑o๑o๗๕oนายปริชญาวัฒน์ ตระกูลมา นายปริชญาวัฒน์ ตระกูลมา
314 ม.1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230 จ.สกลนคร
ท่าแร่ศึกษา นายสุรชัย พิมพ์สาร นางสาวอลงกรณ์ ตระกูลมา
๖๒๒๑o๑o๗๕๑นายปัณณทัต วงศ์ธรรม นายปัณณทัต วงศ์ธรรม
195 ม.7 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 จ.สกลนคร
พรรณาวุฒาจารย์ นายศิวกร วงศ์ธรรม นางภัทชา วงศ์ธรรม
๖๒๒๑o๑o๗๕๒นายสิรวิชญ์ เวรุวณารักษ์ นายสิรวิชญ์ เวรุวณารักษ์
74 ม.7 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 จ.อุดรธานี
ห้วยแสงอรุณวิทยา นายสมยศ เวรุวณารักษ์ นางสุพรรณี เวรุวณารักษ์
๖๒๒๑o๑o๗๕๓นายชวิน มาเยอะ นายชวิน มาเยอะ
38 ม.8 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 จ.ลำปาง
แจ้ห่มวิทยา นายธงชัย มาเยอะ นางพัชรพร มาเยอะ
๖๒๒๑o๑o๗๕๔นายศักดินนท์ ไชยวรรณ์ นายศักดินนท์ ไชยวรรณ์
84/1 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 46160 จ.กาฬสินธุ์
เขาวงพิทยาคาร นายอดิรุจ ไชยวรรณ์ นางสาวประไพพร อุดล
๖๒๒๑o๑o๗๕๕นายภูมิพิพัฒน์ เมืองโคตร นายภูมิพิพัฒน์ เมืองโคตร
163 ม.3 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่จ.มุกดาหาร 49150 จ.มุกดาหาร
บ้านสองคอน นายอำพล เมืองโคตร นางแต คำพิลา
๖๒๒๑o๑o๗๕๖นายก้องภพ จรัลอารีกุล นายก้องภพ จรัลอารีกุล
169 ม.9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57810 จ.เชียงราย
เวียงแก่นวิทยาคม นายนูชัว จรัลอารีกุล นางสาวจุรีพร แซ่เจ่า
๖๒๒๑o๑o๗๕๗นายอนุสรณ์ สีสะออน นายอนุสรณ์ สีสะออน
95 ม.4 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 จ.สกลนคร
บ้านโนนสวรรค์ นายน้อย สีสะออน นางสาวนิภารัตน์ สังวร
๖๒๒๑o๑o๗๕๘นายธันวา แซ่หว้า นายธันวา แซ่หว้า
7 ม.6 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 จ.เชียงราย
ปอวิทยา นายวือ แซ่หว้า นางสาวเล่า แซ่ฟ้า
๖๒๒๑o๑o๗๕๙นายอรุณรัตน์ ไชยดวง นายอรุณรัตน์ ไชยดวง
206 ม.6 ต.สามัคคพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 จ.สกลนคร
อากาศอำนวยศึกษา นายโชค ไชยดวง นางวีการ ไชยดวง

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างกลโรงงาน จำนวน 17 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๒๒๑o๒o๗๖oนายวิชญ์พล ลมบัวลอด นายวิชญ์พล ลมบัวลอด
55/1 ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 จ.นครพนม
สันตยานันท์ นายปริญญา ลมบัวลอด นางสาคร ลมบัวลอด
๖๒๒๑o๒o๗๖๑นายเก่ง นายเก่ง
20 ม.8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 จ.กาญจนบุรี
บ้านกุยแหย่ นายชาย(สัญชาติ กะเหรี่ยง) นางน้ำผึ้ง(สัญชาติ กะเหรี่ยง)
๖๒๒๑o๒o๗๖๒นายวชิระ บุญทา นายวชิระ บุญทา
173 ม.7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 จ.อำนาจเจริญ
อัสสัมชัญศรีราชา นายวัชราทิตย์ บุญทา นางวนิดา บุญทา
๖๒๒๑o๒o๗๖๓นายนวพัฒน์ ว่องไว นายนวพัฒน์ ว่องไว
176 ม.2 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 จ.มุกดาหาร
บ้านสองคอน นายวิรัตน์ ว่องไว นางนุจนาด ว่องไว
๖๒๒๑o๒o๗๖๔นายสราวุฒิ บัวลม นายสราวุฒิ บัวลม
221 ม.6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 จ.พิษณุโลก
บ้านห้วยทรายเหนือ นายศักดิ์ บัวลม นางคง แซ่หว้า
๖๒๒๑o๒o๗๖๕นายภูมิภัทร กนโคกกรวด นายภูมิภัทร กนโคกกรวด
211 ม.6 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
ห้วยแสงอรุณวิทยา นายสุพรี กนโคกกรวด นางสาวไพรวัลย์ ปาปะขำ
๖๒๒๑o๒o๗๖๖นายธนารักษ์ เกียรติธาตรี นายธนารักษ์ เกียรติธาตรี
200 ม.8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายรพีพงษ์ คำพิทักษ์ นางสาววนิดา เกียรติธาตรี
๖๒๒๑o๒o๗๖๗นายมานพ วงษ์มีแก้ว นายมานพ วงษ์มีแก้ว
228 ม.1 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 จ.สกลนคร
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นายอนันต์ วงษ์มีแก้ว นางสาวปราริพัฒน์ ผาสุข
๖๒๒๑o๒o๗๖๘นายมีชัย ว่องไว นายมีชัย ว่องไว
81 ม.3 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 จ.มุกดาหาร
บ้านสองคอน นายสุรจิตร ว่องไว นางสาวพรเพชร (สัญชาติลาว)
๖๒๒๑o๒o๗๖๙นายการัณย์ภัทร วาปีทะ นายการัณย์ภัทร วาปีทะ
100 ม.5 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 จ.นครราชสีมา
เทเรซาอุปถัมภ์ นายดำรง วาปีทะ นางทัศนีวัลย์ วาปีทะ
๖๒๒๑o๒o๗๗oนายเจษฎา กาญจนีย์ นายเจษฎา กาญจนีย์
51 ม.7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 จ.อำนาจเจริญ
อัสสัมชัญศรีราชา นายสุคิด กาญจนีย์ นางอรัญพร กาญจนีย์
๖๒๒๑o๒o๗๗๑นายธีรชาติ บุตรกัณหา นายธีรชาติ บุตรกัณหา
35 ม.6 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 จ.สกลนคร
ห้วยแสงอรุณวิทยา ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนบ้าน นางสาวบังอร บุตรกัณหา
๖๒๒๑o๒o๗๗๒นายจักรกริน นารินรักษ์ นายจักรกริน นารินรักษ์
26 ม.9 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 จ.สกลนคร
ช้างมิ่งพิทยานุกูล นายจริยา นารินรักษ์ นางสาวอุทัยรัตน์ หัสราช
๖๒๒๑o๒o๗๗๓นายดนัย ว่องไว นายดนัย ว่องไว
125 ม.10 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 จ.มุกดาหาร
บ้านสองคอน ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนบ้าน นางสาวนงลักษณ์ ว่องไว
๖๒๒๑o๒o๗๗๔นายภูริภัทร์ อุตะมะชะ นายภูริภัทร์ อุตะมะชะ
91/6 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จ.นครพนม
เซนต์โยเซฟนครพนม นายวีระชน อุตะมะชะ นางสาวนฤมล ชะฎา
๖๒๒๑o๒o๗๗๕นายพงศกร เชอมือ นายพงศกร เชอมือ
7/ช ม.8 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 จ.ลำปาง
แจ้ห่มวิทยา นายอานะ อาจอ นางสาวอาเหมียะ เชอมือ
๖๒๒๑o๒o๗๗๖นายวัชระ แซ่เฮ่อ นายวัชระ แซ่เฮ่อ
198 ม.6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 จ.พิษณุโลก
บ้านห้วยทรายเหนือ นายท่อ แซ่เฮ่อ นางเบลีย แซ่ลี

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๒๒๑o๓o๗๗๗นายถนอมพันธ์ แซ่ตั่น นายถนอมพันธ์ แซ่ตั่น
43/3 ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 จ.บึงกาฬ
โรซารีโอวิทยา นายจตุพล แซ่ตั่น นางสาวเพชรมาท ทันอินอาจ
๖๒๒๑o๓o๗๗๘นายณัฐพนธ์ วรรณทุ นายณัฐพนธ์ วรรณทุ
114 ม.5 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายชาลี วรรณทุ นางสาวสุภาวดี จักรคำ
๖๒๒๑o๓o๗๗๙นายโยธิน อินธิโส นายโยธิน อินธิโส
135 ม.1 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 จ.นครพนม
ชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) นายสนั่น อินธิโส นางสาวพรศรี อัคคะฮาด
๖๒๒๑o๓o๗๘oนายชัยวุฒิ คำภักดี นายชัยวุฒิ คำภักดี
192 ม.9 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 จ.สกลนคร
นิรมลวิทยา นายธนา คำภัคดี นางสาวธารทิพย์ นานงที
๖๒๒๑o๓o๗๘๑นายณัฐกานต์ ยอดตา นายณัฐกานต์ ยอดตา
123 ม.11ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 จ.เลย
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี นายเสริฐ ยอดตา นางสาวชัยพร จันทร์น้อย
๖๒๒๑o๓o๗๘๒นายนิพัทธ์ จันทร์น้อย นายนิพัทธ์ จันทร์น้อย
129/1 ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 จ.เลย
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี นายเน้ง จันทร์น้อย นางสาวคำ แอใบ
๖๒๒๑o๓o๗๘๓นายสิริยุทธ เอื้อยอ่อง นายสิริยุทธ เอื้อยอ่อง
166 ม.3 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230 จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ นายสรายุทธ เอื้อยอ่อง นางสาววิมาลย์ สายลี
๖๒๒๑o๓o๗๘๔นายชัยพร อุปรีย์ นายชัยพร อุปรีย์
60 ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 จ.บึงกาฬ
นาสวรรค์พิทยาคม นายมงคล อุปรีย์ นางชื่นชม อุปรีย์
๖๒๒๑o๓o๗๘๕นายการันตรี ไพจัน นายการันตรี ไพจัน
138/1 ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 จ.เลย
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี นายสา ไพจัน นางสาวแสงจันทร์ ตาสี
๖๒๒๑o๓o๗๘๖นายวัชรพงษ์ แสวง นายวัชรพงษ์ แสวง
36/3 ม.7 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 จ.ศรีสะเกษ
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 นายวีรชัย แสวง นางสาวพัชรินทร์ หนูพัฒน์
๖๒๒๑o๓o๗๘๗นายจักริน มัวแสงจันทร์ นายจักริน มัวแสงจันทร์
64/3 ม.13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 จ.เชียงราย
อนุบาลเชียงของ นายกิตติชัย มัวแสงจันทร์ นางสาวปิยธิดา จางศิริกูล
๖๒๒๑o๓o๗๘๘นายวรจักร ยมพินิจ นายวรจักร ยมพินิจ
187 ม.6 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จ.สกลนคร
อากาศอำนวยศึกษา นายฉัตรชัย ยมพินิจ นางวิภา ยมพินิจ

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 7 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๒๒๑o๔o๗๘๙นายเอกนรินทร์ นามโคตร นายเอกนรินทร์ นามโคตร
246 ม.15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร นายสุพี นามโคตร นางสุภักษร อุทาลุน
๖๒๒๑o๔o๗๙oนายภูริพัฒน์ ดาบชัย นายภูริพัฒน์ ดาบชัย
232 ม.1 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านป่าผาง นายสันทัศ ดาบชัย นางอภิญญา ดาบชัย
๖๒๒๑o๔o๗๙๑นายนรากร ตะสายวา นายนรากร ตะสายวา
145 ม.2 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ศิริราษฎร์วิทยาคาร นายสม ตะสายวา นางเลียม ตะสายวา
๖๒๒๑o๔o๗๙๒นายอนุวัฒน์ สาระนันท์ นายอนุวัฒน์ สาระนันท์
30 ม.2 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) นายอนุรักษ์ สาระนันท์ นางพัชณี สาระนันท์
๖๒๒๑o๔o๗๙๓นายศุภกิจ ว่องไว นายศุภกิจ ว่องไว
115 ม.1 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
บ้านสองคอน นายสานิตย์ ว่องไว นางสาวหน่อย อนันต์
๖๒๒๑o๔o๗๙๔นายษมาวีร์ สิมณี นายษมาวีร์ สิมณี
151/7 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
บัวน้อยวิทยา นายกฤตกร มณีสว่างวงศ์ นางรัตนาพร สังขะวรรณ
๖๒๒๑o๔o๗๙๕นายบุญใหญ่ กิตติวุฒิวงศ์ นายบุญใหญ่ กิตติวุฒิวงศ์
5/6 ม.1 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม นายกิตติ กิตติวุฒิวงศ์ นางวันจันทร์ กิตติวุฒิวงศ์