107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


คำค้น คีย์ค้น รหัส ชื่อ จังหวัด มาจากศูนย์  

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างยนต์ จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๔๒๑o๑o๘๓๑นายคมธร เดือนพิมพ์ นายคมธร เดือนพิมพ์
91 ม.7 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านหนองหอย - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๒นายนายณพล สกุลกงพิทักษ์ นายนายณพล สกุลกงพิทักษ์
241/1 ม.9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.สกลนคร
เวียงแก่นวิทยาคม - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๓นายธนพงษ์ ทองมินทร์ นายธนพงษ์ ทองมินทร์
445 ม.6 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
นิรมลวิทยา - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๔นายธนิตย์ แซ่ลี นายธนิตย์ แซ่ลี
192 ม.9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.สกลนคร
ประเสริฐวิทยาทาน - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๕นายธิบดินทร์ จอมทะรักษ์ นายธิบดินทร์ จอมทะรักษ์
106 ม.12 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านวังบง - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๖นายธีรภัทรธ์ วงศ์ศรีชา นายธีรภัทรธ์ วงศ์ศรีชา
57 ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม จ.สกลนคร
เรณูนครวิทยานุกูล - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๗นายนัฐพงษ์ บุญชาญ นายนัฐพงษ์ บุญชาญ
186 ม.3 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จ.สกลนคร
อากาศอำนวยศึกษา - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๘นายพีรณัฐ สว่างวัฒนกุล นายพีรณัฐ สว่างวัฒนกุล
1 ม.9 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - -
๖๔๒๑o๑o๘๓๙นายวสุรัตน์ บุญระมี นายวสุรัตน์ บุญระมี
1 ม.2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จ.สกลนคร
บ้านสำราญ - -
๖๔๒๑o๑o๘๔oนายศุภวิชญ์ ไชยแสง นายศุภวิชญ์ ไชยแสง
31 ม.1 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จ.สกลนคร
วิสุทธิวงศ์ - -
๖๔๒๑o๑o๘๔๑นายสิหรินทร์ สุวรรณหงษ์ นายสิหรินทร์ สุวรรณหงษ์
61/1 ม.2 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา จ.สกลนคร
ชุมพวงศึกษา - -
๖๔๒๑o๑o๘๔๒นายสุทธิพงษ์ คำผาเยือง นายสุทธิพงษ์ คำผาเยือง
76 ม.5 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
นิรมลวิทยา - -

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างกลโรงงาน จำนวน 10 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๔๒๑o๒o๘๔๓นายจิรวัฒน์ จารุณ นายจิรวัฒน์ จารุณ
243 ม.12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
กุสุมาสย์วิทยาคม - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๔นายชัยวัฒน์ โยไล นายชัยวัฒน์ โยไล
140 ม.12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
กุสุมาสย์วิทยาคม - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๕นายดนัย ชัยจันต๊ะ นายดนัย ชัยจันต๊ะ
116 ม.7 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จ.สกลนคร
แจ้ห่มวิทยา - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๖นายธนภัทร นารีแพงสี นายธนภัทร นารีแพงสี
328 ม.18 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม จ.สกลนคร
ค้อวิทยาคม - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๗นายธนวัฒน์ ป้องสุข นายธนวัฒน์ ป้องสุข
25 ม.1 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร จ.สกลนคร
พรรณาวุฒาจารย์ - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๘นายธิติ วิภา นายธิติ วิภา
363 ม.1 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม จ.สกลนคร
ค้อวิทยาคม - -
๖๔๒๑o๒o๘๔๙นายปรเมษฐุ์ ทอนสี นายปรเมษฐุ์ ทอนสี
238 ม.2 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านหนองผักแว่น - -
๖๔๒๑o๒o๘๕oนายภาคิน พันลำ นายภาคิน พันลำ
25 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จ.สกลนคร
ปราสาทเบงวิทยา - -
๖๔๒๑o๒o๘๕๑นายอเนก ทุมทัดทราย นายอเนก ทุมทัดทราย
271 ม.5 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม จ.สกลนคร
ค้อวิทยาคม - -
๖๔๒๑o๒o๘๕๒นายนายเพชรกล้า ชัยจันต๊ะ นายนายเพชรกล้า ชัยจันต๊ะ
116 ม.7 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จ.สกลนคร
แจ้ห่มวิทยา - -

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 8 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๔๒๑o๓o๘๕๓นายกรกต พาพรมลิก นายกรกต พาพรมลิก
170/31 ซ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ.สกลนคร
วัดเกาะสุวรรณาราม - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๔นายธีรชัย มนัสวิภาวี นายธีรชัย มนัสวิภาวี
60 ม.4 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.สกลนคร
ชุมชนบ้านท่าสองยาง - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๕นายธีรศักดิ์ บุตตวัน นายธีรศักดิ์ บุตตวัน
116 ม.12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
เซนต์เซฟ ท่าแร่ - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๖นายพรชัย ข่วงทิพย์ นายพรชัย ข่วงทิพย์
70 ม.15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๗นายพีรพงษ์ ทองไทย นายพีรพงษ์ ทองไทย
20/2 ม.2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จ.สกลนคร
อบจเมืองภูเก็ต - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๘นายสุรชัย - นายสุรชัย -
13/13 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จ.สกลนคร
บ้านกุยแหย่ - -
๖๔๒๑o๓o๘๕๙นายอธินันต์ ทรงเหล็กสิงห์ นายอธินันต์ ทรงเหล็กสิงห์
101 ม.8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร - -
๖๔๒๑o๓o๘๖oนายอัครเดช แก้วแสงดี นายอัครเดช แก้วแสงดี
45 ม.2 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ลาซาลโชติวีนครสวรรค์ - -

ข้อมูลเครื่อข่ายผู้ปกครองนักเรียน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 12 คน
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
มาจาก
บิดา
เบอร์โทรบิดา
มารดา
เบอร์โทรมารดา
๖๔๒๑o๔o๘๖๑นายกรัณฑา อาจอ นายกรัณฑา อาจอ
63 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง จ.สกลนคร
ดอนไชยวิทยา - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๒นายนายธวัชชัย แซ่ห่าน นายนายธวัชชัย แซ่ห่าน
48 ม.1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จ.สกลนคร
แจ้ห่มวิทยา - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๓นายธีรภัทร อุ่นจันสา นายธีรภัทร อุ่นจันสา
35 ม.15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๔นายนรวุฒิ สุระนนท์ นายนรวุฒิ สุระนนท์
84 ม.12 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านต้นผึ้ง - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๕นายนายภานุพงศ์ เจนจิราพงศ์พันธุ์ นายนายภานุพงศ์ เจนจิราพงศ์พันธุ์
158 ม.10 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ.สกลนคร
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๖นายวิชัย ทวีอาชา นายวิชัย ทวีอาชา
40 ม.4 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จ.สกลนคร
ชุมชนบ้านท่าสองยาง - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๗นายวีรนนท์ มนัสมโนธรรม นายวีรนนท์ มนัสมโนธรรม
35 ม.9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จ.สกลนคร
เชียงของวิทยาคม - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๘นายสิทธิเดช พวงพิน นายสิทธิเดช พวงพิน
343 ม.8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร - -
๖๔๒๑o๔o๘๖๙นายสิรภพ ยื๋อรึ นายสิรภพ ยื๋อรึ
86/1 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง จ.สกลนคร
ดอนไชยวิทยา - -
๖๔๒๑o๔o๘๗oนายอดิศักดิ์ พิลาทา นายอดิศักดิ์ พิลาทา
56 ม.8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
ทุ่งมนพิทยาคาร - -
๖๔๒๑o๔o๘๗๑นายเอกราช มาเยอะ นายเอกราช มาเยอะ
53/5 ม.6 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง จ.สกลนคร
ดอนไชยวิทยา - -
๖๔๒๑o๔o๘๗๒นายนายโชคชัย คงธนพิสูจน์ นายนายโชคชัย คงธนพิสูจน์
149 ม.12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จ.สกลนคร
แจ้ห่มวิทยา - -