107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   12345
 นายณรงค์เดช พลขำ
E-Mail : polkham_atsna@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยนครพนม 2554 ปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 . โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 2550 ปวช. สาขางานยานยนต์
3 . โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ - ประถมศึกษาปีที่ 6
4 . โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวช - มัธยนศึกษาตอนต้น


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . หลักสูตร การเรียนการสอน 9 ก.ค. 2554 6 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
2 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 2554 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
3 . อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมPSIS 6 พ.ค 2554 7 ชั่วโมง โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี สกลนคร สช.
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 - 25 ก.ย. 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
5 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน 21 ม.ค. 2554 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

     โครงการที่รับผิดชอบ  27  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานพัสดุและครุภัณฑ์ Word
2. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานพัสดุและครุภัณฑ์ Word
3. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอาหาร Word
4. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานโภชนาการ Word
5. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานพัสดุและครุภัณฑ์ Word
6. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอาหาร Word
7. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานโภชนาการ Word
8. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานนักศึกษาวิชาทหาร Word
9. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอาหาร Word
10. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานโภชนาการ Word
11. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word
12. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอาหาร Word
13. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานโภชนาการ Word
14. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำงบสำรอง (ค่าอาหาร) Word
15. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานนักศึกษาวิชาทหาร Word
16. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
17. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานนักศึกษาวิชาทหาร Word
18. ปีการศึกษา 2561  แผนงานกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word
19. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
20. ปีการศึกษา 2562  แผนงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร Word
21. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
22. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานวัดและประเมินผล Word
23. ปีการศึกษา 2563  แผนงานกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word
24. ปีการศึกษา 2563  แผนงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร Word
25. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานวัดและประเมินผล Word
26. ปีการศึกษา 2564  แผนงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร Word
27. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานวัดและประเมินผล Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2436 คอมพิวเตอร์สำหรับตกแต่งภายใน
4 ชั่วโมง
6 คน
2 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
7 คน
3 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2101-2109 การขับรถยนต์
3 ชั่วโมง
18 คน
4 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
10 คน
5 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2101-2115 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2 ชั่วโมง
18 คน
6 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1003 งานไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 ชั่วโมง
10 คน
7 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
14 คน
8 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
8 คน
9 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 ชั่วโมง
15 คน
10 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 
3 ชั่วโมง
8 คน
11 . พ.ศ.2554 ช่างกลโรงงาน
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
11 คน
12 . พ.ศ.2554 ช่างกลโรงงาน
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 ชั่วโมง
11 คน


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter