107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   siriwat
 นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ
E-Mail : siriwat_atsn@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัย นครพนม 2553 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2538 ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2536 ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
4 . โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 2533 มัธยมชั้นปีที่ 3
5 . โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 2530 ป. 6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . ประเมิณคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมิณภายนอกรอบ3 18มิย.54-19มิย.54 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1 ม.นครพนม
2 . หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1 ม.นครพนม
3 . อบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
4 . อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 ก.ย. 54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี ผศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร
5 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการจัดการเนียนการสอน 21 ม.ค. 55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
6 . ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปี 2554 10-12 ต.ค. 54 28 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย/ฝ่ายการศึกษา


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2552-11-22 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานนิเทศ , กิจการนักเรียน(ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)
2 . 2551-06-22 บริษัท มิตซูนครพนม ฝ่ายบริการทั่วไป -
3 . 2538-04-22 บริษัท SEIKO P&C ประเทศไทยจำกัด Staff-5(Engineer) ออกแบบ jig,fixture,mold

     โครงการที่รับผิดชอบ  9  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานนิเทศและสอนเสริม Word
2. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานสวัสดิภาพนักเรียน Word
3. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานศูนย์วิทยการ Word
4. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานนิเทศภายใน Word
5. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
6. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานดนตรี Word
7. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานดนตรี Word
8. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานนิเทศภายใน Word
9. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2552 ช่างยนต์
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
13 คน
2 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี
3 ชั่วโมง
12 คน
3 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
4 ชั่วโมง
12 คน
4 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน
6 ชั่วโมง
9 คน
5 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
12 คน
6 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
9 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/2 พัฒนาทักษะการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter