107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20480039
 นายสายัญณ์ ดาพงษ์
E-Mail : sayan@atsn.ac.th


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . อบรมจิตวิทยาเพื่อจัดการเรียนการสอน 21 ม.ค. 55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2 . หลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม. นครพนม
3 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 ก.ย. 54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
5 . การประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ3 18-19 มิย. 54 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม. นครพนม

     โครงการที่รับผิดชอบ  9  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานต่อทะเบียนยานพาหนะ/พรบ.ประกันภัย Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานซ่อมบำรุงตามระยะกำหนด Word
4. ปีการศึกษา 2553  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์ Word
5. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานยานพาหนะ Word
6. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานยานพาหนะ Word
7. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานยานพาหนะ Word
8. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานยานพาหนะ Word
9. ปีการศึกษา 2560  แผนงานแผนกวิชาช่างยนต์ Word

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/2 นักเรียนไม่ทำความสะอาดเครื่องมือและโรงฝึกงานหลังเลิกเรียน
2551/1 นักเรียนประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ผิดขั้นตอน
2551/2 นักเรียนไม่รู้ชื่อป้ายเครื่องจราจร
2550/1 นักเรียนใช้เครื่องมือผิดประเภท
2550/2 นักเรียนไม่ทำความสะอาดเครื่องมือ
2550/1 นักเรียนประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ผิดขั้นตอน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter