107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   56340031
 นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
E-Mail : somsak251211@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
2 . วิทยาลัยครูสกลนคร 2536 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
3 . วิทยาลัยครูสกลนคร 2533 อนุปริญาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกอีเล็กทรอนิกส์
4 . โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 . โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 2528 มัธยมศึกษาตอนต้น
6 . โรงเรียนท่าแร่วิทยา 2524 ประถมศึกษาปีที่ 6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครื่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย. 2554 -26 มิ.ย.2554 30 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2 . ศึกษาดูงาน โรงเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ 5 ต.ค. 2554 - 9 ต.ค. 2554 40 ชั่วโมง Greendale Secondary School and Assumption English School
3 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ3 18-19 มิ.ย.2554 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ณ ม.นครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 ก.ย. 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
5 . หลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ณ ม.นครพนม
6 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 2554 6 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม อาคารฟรังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
7 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน 21 ม.ค. 2555 6 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม อาคารฟรังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
8 . ศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 และ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม 23 ม.ค. 2555 8 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 และ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี
9 . นำนักเรียนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม สาขาก่ออิฐ เพื่อไปแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ 17-25 เม.ย. 2555 54 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
10 . นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ ประเภทการแข่งขันสาขาก่ออิฐ 27-30 เม.ย. 2555 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 106 บางนา
11 . ศึกษาดูงาน MONTFORT BOYS TOWN 20 ก.ย. 2553 - 22 ก.ย. 2553 30 ชั่วโมง โรงเรียน MONTFORT BOYS TOWN MALAYSIA
12 . ศึกษาดูงานโครงการพลังงานทดแทนสำหรับ การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 จากพืชเศรษฐกิจสำหรับจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 1 เม.ย.2554 5 ชั่วโมง มหาวิทลาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
13 .  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เม.ย.2554 5 ชั่วโมง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
14 . ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา 5 ธ.ค.2552 - 7 ธ.ค.2552 20 ชั่วโมง ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา วังดุม เมาท์เทนแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 . การอบรมครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา 21 พ.ค. 2536- 21 พ.ค.2536 8 ชั่วโมง วิทยาลัยครูสกลนคร
16 . การพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 29 เม.ย. 2537 - 29 เม.ย. 2537 8 ชั่วโมง วิทยาลัยครูสกลนคร
17 . การรใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษา 2 เม.ย. 2538 - 6 เม.ย. 2538 40 ชั่วโมง สถาบันราชภัฎเลย
18 . การอบรมทักษะคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 2 พ.ค. 2540 - 2 พ.ค. 2540 8 ชั่วโมง สถาบันราชภัฏอุดรธานี
19 . ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 7 ก.ค. 2543 - 7 ก.ค. 2543 8 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโสภัยคันทรีแลนด์ สกลนคร
20 . การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน 14 ม.ค. 2544 - 14 ม.ค. 2544 8 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
21 . การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2544 26 มี.ค. 2544 - 27 มี.ค. 2544 16 ชั่วโมง สำนักงานคุรุสภาอำเภอเมืองนครพนม
22 . การสัมมนาเรื่องการสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ 30 ต.ค. 2544 - 30 ต.ค. 2544 8 ชั่วโมง ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
23 . การอบรมเรื่องจรรยาบรรณครูและครูอาชีพ 12 ม.ค. 2545 - 14 ม.ค. 2545 24 ชั่วโมง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
24 . หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 10 พ.ค. 2545 - 12 พ.ค. 2545 24 ชั่วโมง โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
25 . การอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 ส.ค. 2545 - 1 ก.ย. 2545 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
26 . การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 16 ต.ค. 2545 - 19 ต.ค. 2545 32 ชั่วโมง ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
27 . การใช้หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 14มิ.ย. 2546 - 15 มิ.ย. 2546 16 ชั่วโมง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
28 . การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและบัญชี โรงเรียนเอกชน 2547 9 มิ.ย. 2547 - 11 มิ.ย. 2547 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมากร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
29 . การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำแผนการสอน 10 มี.ค. 2548 - 11 มี.ค. 2548 16 ชั่วโมง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดสกลนคร
30 . การอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม ด้านงานกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครู ประจำปี 2550 20 ม.ค. 2550 - 20 ม.ค. 2550 8 ชั่วโมง ณ โรงอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
31 . สัมมนาคระครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครื่อมูลนิธิฯ 27 - 28 มิ.ย. 51, 21 - 23 พ.ย. 51 40 ชั่วโมง ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
32 . หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างเชื่อมMAG 12 ก.พ. 2552 - 24 ก.พ. 2552 60 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
33 . การพัฒนาการเรียนการสอนวิจัยเพื่อสร้างทักษะการวิจัยเต็มรูปแบบ 1 พ.ค. 2552 - 3 พ.ค. 2552 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเฟิสท์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . เหรียญทอง สาขาก่ออิฐ เหรียญเงิน สาขาปูกระเบื้องงานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554/1
2 . ออกแบบหุ่นยนต์จากเศษวัสดุคมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552/1
3 . โต๊ะเล่นหมากรุก ปีการศึกษา 2552/1
4 . เครื่องจักตอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2552/1
5 . ที่วางโทรศัพท์มือถือ ปีการศึกษา 2552/1
6 . ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปีการศึกษา 2552/2
7 . เก้าอี้โยก ปีการศึกษา 2552/2
8 . การแกะลายกระจกด้วยน้ำกรด ปีการศึกษา 2552/2
9 . โต๊ะชุดรับแขก ปีการศึกษา 2552/2


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2534-05-30 ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนนิรมลวิทยา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ. สกลนคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระดับ (สามัญ หัวฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

     โครงการที่รับผิดชอบ  25  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานรักษส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมผู้เรียน Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม Word
3. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
4. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานพัฒนาศักยภาพ Word
5. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
6. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานพัฒนาศักยภาพ Word
7. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
8. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานรักษาระเบียบวินัย Word
9. ปีการศึกษา 2560  แผนงานแผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกตแต่งภายใน Word
10. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
11. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
12. ปีการศึกษา 2560  โครงการเรียนฟรีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word
13. ปีการศึกษา 2560  โครงการเรียนฟรีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word
14. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
15. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานหอพักนักเรียนประจำ Word
16. ปีการศึกษา 2561  แผนงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word
17. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
18. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
19. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
20. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
21. ปีการศึกษา 2563  แผนงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word
22. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
23. ปีการศึกษา 2564  แผนงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word
24. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ Word
25. ปีการศึกษา 2566  แผนงานสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2408 งานไม้เครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
7 คน
2 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2412 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
4 ชั่วโมง
7 คน
3 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม้
6 ชั่วโมง
7 คน
4 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2426 วัสดุตกแต่งภายใน
2 ชั่วโมง
7 คน
5 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ
4 ชั่วโมง
7 คน
6 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
4 ชั่วโมง
7 คน
7 . พ.ศ.2556 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
4 ชั่วโมง
7 คน
8 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2425 การผึ่งอบไม้และการรักษาเนื้อไม้
2 ชั่วโมง
7 คน
9 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2410 งานสีและตกแต่งผิว
4 ชั่วโมง
7 คน
10 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้
6 ชั่วโมง
7 คน
11 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2414 จิ๊กและฟิกเจอร์เบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
12 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
6 ชั่วโมง
7 คน
13 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
4 ชั่วโมง
13 คน
14 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2408 งานไม้เครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
7 คน
15 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ
4 ชั่วโมง
6 คน
16 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
17 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นห้อง
6 ชั่วโมง
4 คน
18 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
6 ชั่วโมง
6 คน
19 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2425 การผึ่งอบไม้และการรักษาเนื้อไม้
2 ชั่วโมง
10 คน
20 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2401 ภาพร่าง
3 ชั่วโมง
8 คน
21 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2410 งานสีและตกแต่งผิว
4 ชั่วโมง
6 คน
22 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2426 วัสดุตกแต่งภายใน
2 ชั่วโมง
4 คน
23 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้
6 ชั่วโมง
44 คน
24 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ
4 ชั่วโมง
4 คน
25 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม้
6 ชั่วโมง
4 คน
26 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2412 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 ชั่วโมง
4 คน
27 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น
7 ชั่วโมง
7 คน
28 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2414 จิ๊กและฟิกเจอร์เบื้องต้น
4 ชั่วโมง
4 คน
29 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1302 วัสดุก่อสร้าง
2 ชั่วโมง
7 คน
30 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
31 . พ.ศ.2551 ช่างยนต์
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
32 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
33 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
5 คน
34 . พ.ศ.2550 ช่างยนต์
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
35 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 ชั่วโมง
10 คน
36 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
37 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
38 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
39 . พ.ศ.2550 ช่างยนต์
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
40 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 ชั่วโมง
10 คน
41 . พ.ศ.2550 ช่างยนต์
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3 ชั่วโมง
10 คน
42 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
43 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 ชั่วโมง
10 คน
44 . พ.ศ.2550 ช่างยนต์
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 ชั่วโมง
10 คน
45 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
46 . พ.ศ.2549 ช่างกลโรงงาน
2001-0007 ธุระกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3 ชั่วโมง
10 คน
47 . พ.ศ.2549 ช่างยนต์
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
48 . พ.ศ.2549 ช่างยนต์
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3 ชั่วโมง
10 คน
49 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
50 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3 ชั่วโมง
10 คน
51 . พ.ศ.2549 ช่างกลโรงงาน
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
3 ชั่วโมง
10 คน
52 . พ.ศ.2548 ช่างยนต์
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
10 คน
53 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
10 คน
54 . พ.ศ.2548 ช่างยนต์
2101-2115 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2 ชั่วโมง
10 คน
55 . พ.ศ.2548 ช่างกลโรงงาน
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
10 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เก็บเครื่องมือ

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter