107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20470044
 นายวิรถ จอกทอง
E-Mail : wi2520@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 .  มหาวิทาาลัยนครพนม 2556 ครุศาสตรหมาบัณฑิต (ค.ม.)
2 . มหาวิทาาลัยนครพนม 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (การศึกษากับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหม่) 2 ก.ย. 2556 8 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
2 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ 3 18-19 มิ.ย. 2554 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม.นครพนม
3 . หลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 2554 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม.นครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 2554 15 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5 . ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3/นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน 29-30 ต.ค. 2554 12 ชั่วโมง ณ คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
6 . อบเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 ก.ย. 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี
7 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 21 ม.ค. 2555 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
8 . นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน 29-30 ต.ค. 2554 16 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
9 . โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 25-27 มิถุนายน 2553 51 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
10 . การสร้างบทเรียนออนไลน์ 29-30 กันยายน 2553 12 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
11 . ศึกษาดูงานที่มาเลเซีย 20-22 กันยายน 2553 51 ชั่วโมง ประเทศมาเลเซีย
12 . ศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส 6-20 ต.ค. 2550 85 ชั่วโมง ประเทศฝรั่งเศส
13 . โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม 20 ม.ค. 2550 7 ชั่วโมง ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม
14 . ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย 17-22 ม.ค. 2550 42 ชั่วโมง ประเทศอินเดีย
15 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 14 ถึง 15 มิ.ย. 2546 14 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมัชัญเทคนินครพนม
16 . หลักสูตรการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครู 11 ส.ค. 2544 ถึง 12 ส.ค. 2544 14 ชั่วโมง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
17 . ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 ม.ค. 2543 150 ชั่วโมง วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครพนม
18 . ช่างเดินสายไฟไฟฟ้าภายในอาคาร 20 ก.ย. 2539 ถึง 26 ก.ย. 2539 60 ชั่วโมง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น
19 . การประมงและการปศุสัตว์ 7 ก.พ.2536 ถึง 16 ก.พ. 2536 70 ชั่วโมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
20 . ช่างเชื่อมโลหะ 30 ก.ค. 2536 ถึง 2 ก.ย. 2536 245 ชั่วโมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
21 . ช่างเครื่องยนต์ ,ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อมโลหะ 16 พ.ค. 2538 ถึง 2 ก.พ. 2539 1775 ชั่วโมง วีริยานุชนสถานจังหวัดขอนแก่น


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . สื่อ Power Point งานเลื่อย ปีการศึกษา 2553/2
2 . สื่อ Power Point งานเจียระไนลับคมตัด ปีการศึกษา 2553/2
3 . สื่อ Power Point งานเจาะ ปีการศึกษา 2553/2
4 . สื่อ Power Point งานกลึง ปีการศึกษา 2553/2
5 . สื่อ Power Point งานไส ปีการศึกษา 2553/2
6 . สื่อ Power Point งานกัด ปีการศึกษา 2553/2
7 . สร้างเครื่องนวดแป้ง ปีการศึกษา 2550/0
8 . สร้างเครื่อวบดดิน ปีการศึกษา 2550/0
9 . เป็นกรรมการตัดสินกีฬาตำบลเวินพระบาทเกมส์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2549/0


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2553-10-20 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 . 2553-10-20 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานอภิบาล
3 . 2553-10-20 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4 . 2552-08-18 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานกีฬา
5 . 2552-08-18 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 . 2552-08-18 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7 . 2551-06-16 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานกีฬา
8 . 2551-06-16 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9 . 2547-04-25 ครู งานหลักสูตรและการสอน

     โครงการที่รับผิดชอบ  36  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนักเรียนฝึกงาน Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดทำคู่มือนักเรียนฝึกงาน Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานนิเทศและติดตามการฝึกงาน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานวันอัสสัมชัญ Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานทำบุญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานหลักสูตรและการเรียนการสอน Word
9. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Word
10. ปีการศึกษา 2554  แผนงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง Word
11. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา Word
12. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานอภิบาล Word
13. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานหลักสูตรและการเรียนการสอน Word
14. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง Word
15. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานหลักสูตรและการเรียนการสอน Word
16. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง Word
17. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
18. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน Word
19. ปีการศึกษา 2557  แผนงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน Word
20. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน Word
21. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนและนิเทศภายใน Word
22. ปีการศึกษา 2560  แผนงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน Word
23. ปีการศึกษา 2560  โครงการเรียนฟรีโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา Word
24. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนและนิเทศภายใน Word
25. ปีการศึกษา 2561  แผนงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน Word
26. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ Word
27. ปีการศึกษา 2562  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
28. ปีการศึกษา 2562  แผนงานสาขาวิชาช่างกลโรงงาน Word
29. ปีการศึกษา 2562  โครงการเรียนฟรีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างอุตสาหกรรม Word
30. ปีการศึกษา 2563  แผนงานสาขาวิชาช่างกลโรงงาน Word
31. ปีการศึกษา 2563  โครงการเรียนฟรีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกช่างอุตสาหกรรม Word
32. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
33. ปีการศึกษา 2564  แผนงานสาขาวิชาช่างกลโรงงาน Word
34. ปีการศึกษา 2565  แผนงานสาขาวิชาช่างกลโรงงาน Word
35. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
36. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกันฯ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2555 ช่างกลโรงงาน
2102-2116 งานสร้างเครื่องมือตัด
6 ชั่วโมง
12 คน
2 . พ.ศ.2555 ช่างกลโรงงาน
2102-2113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน
6 ชั่วโมง
12 คน
3 . พ.ศ.2555 ช่างกลโรงงาน
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
41 คน
4 . พ.ศ.2555 ช่างกลโรงงาน
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1
12 ชั่วโมง
12 คน
5 . พ.ศ.2555 ช่างกลโรงงาน
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล
2 ชั่วโมง
12 คน
6 . พ.ศ.2554 ช่างกลโรงงาน
2100-1004 งานฝึกฝีมือ
1 ชั่วโมง
44 คน
7 . พ.ศ.2554 ช่างกลโรงงาน
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1
2 ชั่วโมง
13 คน
8 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
8 คน
9 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
16 คน
10 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2000-7001 ฝึกงาน
4 ชั่วโมง
8 คน
11 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
6 คน
12 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
16 คน
13 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1
12 ชั่วโมง
8 คน
14 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
12 คน
15 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2100-1004 งานฝึกฝีมือ
6 ชั่วโมง
36 คน
16 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
 
4 ชั่วโมง
13 คน
17 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
8 คน
18 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล
2 ชั่วโมง
13 คน
19 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
6 คน
20 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1
12 ชั่วโมง
13 คน
21 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ชั่วโมง
12 คน
22 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
 
4 ชั่วโมง
11 คน
23 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล
2 ชั่วโมง
11 คน
24 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
6 คน
25 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2103 การวัดละเอียด
3 ชั่วโมง
11 คน
26 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2116 งานสร้างเครื่องมือตัด
6 ชั่วโมง
11 คน
27 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
6 ชั่วโมง
11 คน
28 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2102-2103 การวัดละเอียด
3 ชั่วโมง
11 คน
29 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2102-2106 งานเครื่องมือกล 1
12 ชั่วโมง
11 คน
30 . พ.ศ.2551 ช่างกลโรงงาน
2000-7001 ฝึกงาน
4 ชั่วโมง
11 คน
31 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
 
12 ชั่วโมง
11 คน
32 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
6 ชั่วโมง
11 คน
33 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2102-2108 งานเครื่องมือกล 2
12 ชั่วโมง
11 คน
34 . พ.ศ.2550 ช่างกลโรงงาน
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล
2 ชั่วโมง
11 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2553/2 การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 ชย. ,ชก. ชช. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2553/1 การแก้ปัญหาทักษะการกลึงเกลียวสามเหลี่ยมให?ได?ตามมาตรฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชางานเครื่องมือกล 1
2552/1 ปัญหาการอ่านแบบค้อนเดินสายไฟในการปฏิบัติงาน
2552/2 การแก้ไขปัญหาการชุบเคลือบผิวโลหะ
2551/1 ปัญหาการอ่านค่าสเกลของของไมโครมิเตอร์ 1ต่อ1000 มม
2551/1 ปัญหาการอ่านค่าสเกลของของไมโครมิเตอร์ 1ต่อ10000 มม
2551/1 ปัญหาการอ่านค่าสเกลของเวอร์เนีย
2551/2 ปัญหาการจำสูตรในการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุ
2550/2 การขาดความชำนาญในการกลึงเกลียว
2550/2 การลับมีดกลึง
2550/1 ปัญหาการอ่านค่าสเกล

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter