107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20460025
 นายอภิรักษ์ พลโลก
E-Mail : apirak@atsn.ac.th

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2542 ปริญญาตรี
2 . โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 2538 มัธยมศึกษาปีที่ 6
3 . โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 2534 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
4 . โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 2530 ประถมศึกษาปีที่ 6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถณะ 23 -25 ก.ย. 54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรีรีสอร์ทอุดรธานี
3 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 21 ม.ค. 55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
4 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ 3 18-19 มิ.ย. 54 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ม.นครพนม
5 . หลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ม.นครพนม
6 . ศึกษาดูงานโรงเรียนบอยทาว 20-22 ก.ย. 53 24 ชั่วโมง ประเทศมาเลเซีย
7 . อบรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 29-30 ก.ย. 53 12 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
8 . อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝ่ายวิชาการและนายทะเบียนโรงเรียน 22-23 มิถุนายน 2552 15 ชั่วโมง รร.เอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9 . สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 27-28 มิ.ย. 52 16 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
10 . การสอนเศษส่วนและทศนิยมแบบเวียดนาม 29-30 เมษายน 2553 16 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม
11 . อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2-4 เม.ย. 2551 21 ชั่วโมง โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
12 . อบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม ด้านงานกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครู 20 ม.ค. 2550 8 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
13 . ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตรการ เรื่องการจัดทำแผนการสอน 10-11 มี.ค. 2548 14 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
14 . ศึกษาดูงานร้านนิทรรศการเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 20-22 ม.ค. 2548 21 ชั่วโมง จ.นครพนม
15 . อบรมเรื่องการใช้หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 14-15 มิ.ย. 2546 14 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
16 . อบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2-3 ส.ค. 2545 14 ชั่วโมง ร.ร.ธาตุพนม
17 . อบรมผู้นำเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน 9-11 ก.ย. 2545 21 ชั่วโมง ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม
18 . ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 15-16 ก.ย. 2544 14 ชั่วโมง ร.ร.ธาตุพนม
19 . อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 18 พ.ย. 2544 7 ชั่วโมง ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม
20 . บุคลากรตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21-24 มิ.ย. 2543 28 ชั่วโมง -


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2546-06-02 ร.ร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2 . 2544-05-16 ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม งานปกครอง
3 . 2543-05-16 ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม งานปกครอง

     โครงการที่รับผิดชอบ  22  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดส่งเอกสารให้ผู้ปกครองนักเรียน Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสาขาวิชสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ Word
6. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
7. ปีการศึกษา 2554  แผนงานสาขาวิชาสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน Word
8. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการเสริมทักษะวิชาสามัญ Word
9. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
10. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
11. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
12. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
13. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
14. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
15. ปีการศึกษา 2557  แผนงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ Word
16. ปีการศึกษา 2558  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
17. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
18. ปีการศึกษา 2559  แผนงานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ Word
19. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
20. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานวัดผลและประเมินผล Word
21. ปีการศึกษา 2563  แผนงานกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี Word
22. ปีการศึกษา 2564  แผนงานกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี Word

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/2 นักเรียน ปวช.1 จำนวน 38 คนขาดทักษะในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2551/1 นักเรียนระดับ ปวชขาดทักษะการหาค่าเฉลี่ย
2551/2 นักเรียนระดับ ปวช.1 ขาดทักษะในการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
2550/2 วิธีการสอนที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออก

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter