107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20460023
 นายสุทิน รังเพีย
E-Mail : suthin@atsn.ac.th

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยนครพนม 2553 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต
5 . กศน.อ.เมืองขอนแก่น 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย
6 . กศน.อ.เมืองขอนแก่น 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . ศึกษาดูงานที่มาเลเซีย 20-22 ก.ย. 24 ชั่วโมง มงฟอร์ตบออยทาวด์
2 . จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 24-27 ก.ย. 32 ชั่วโมง อาคารมูลนิธิ
3 . สัมมนาวิชาการ 21-22 ต.ค. 16 ชั่วโมง โรงแรมแม่นำโขง
4 . การอบชุบโลหะ 16-20 พ.ย.52 40 ชั่วโมง สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
5 . เทคโนโลยีงานเชื่อมทิก 29 ก.ย.-3 ต.ค.2551 37 ชั่วโมง สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
6 . ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง 11-17 ก.ย.2551 21 ชั่วโมง ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อ.เมือง จ.นครพนม
7 . ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 5-21 มี.ค.2550 119 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี
8 . เสริมทักษะการใช้อินเตอร์เนตสร้างสรรค์ปลอดภัย 14 ก.ค.2550 7 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
9 . เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง 27-29 มิ.ย.2549 21 ชั่วโมง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจ.นครพนม
10 . วิทยากรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25-27 พ.ค.2547 21 ชั่วโมง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี
11 . ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 24-27 ก.ย.2547 28 ชั่วโมง ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อ.เมือง จ.นครพนม
12 . วิทยากรการวิจัยในชั้นเรียน 14-15 ต.ค.2547 14 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
13 . การใช้หลักสูตร 14-15 มิ.ย.2546 18 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
14 . ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 15-16 มิ.ย.2545 14 ชั่วโมง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
15 . ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ 18-21 ต.ค.2543 32 ชั่วโมง โรงแรมเอเชีย พัทยา


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . วิทยากรหลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2551/0
2 . คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2550/0
3 . ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2550/0
4 . คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฝ่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2549/0
5 . คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2549/0
6 . อนุกรรมการทดสอบฝีมือเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2549/0
7 . กรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือ ปีการศึกษา 2545/0
8 . อนุกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ปีการศึกษา 2545/0


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2541-03-09 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครู
2 . 2540-02-28 ห้างหุ้นส่วนสหชัยอลูมินั่ม-อัลลอย ช่างเชื่อมโลหะ
3 . 2533-10-07 บริษัทราชาแมชีนเนอรี่ ช่างเชื่อมโลหะ

     โครงการที่รับผิดชอบ  33  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานส่งเสริมประชาธิปไตย Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานคนดีศรีอัสสัมชัญ Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ/นศท. Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานส่งครูอบรมผู้บังคบบัญชาลูกเสือ/ผู้กำกับ นศท. Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าชุดผู้กำกับ นศท. Word
7. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
9. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานแนะแนว Word
10. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานครูที่ปรึกษา Word
11. ปีการศึกษา 2554  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา Word
12. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารฝ่ายกิจกรรมนักเรียน Word
13. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารแผนกปกครอง Word
14. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
15. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานแนะแนว Word
16. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Word
17. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารแผนกปกครอง Word
18. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานระเรียบวินัย Word
19. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานแนะแนว Word
20. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารแผนกกิจกรรม Word
21. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานลูกเสือวิสามัญ Word
22. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานครูที่ปรึกษา Word
23. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานบริหารฝ่าย Word
24. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
25. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
26. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานแผนและงบประมาณ/ประกัน Word
27. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา Word
28. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกันฯ Word
29. ปีการศึกษา 2562  แผนงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ Word
30. ปีการศึกษา 2562  แผนงานกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word
31. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกัน ฯ Word
32. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกัน ฯ Word
33. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกัน ฯ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2544 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
30 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2554/2 ความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2554
2552/1 การแก้ไขปัญหาไม่รู้คำศัพท์วัสดุช่างเชื่อมของนักเรียน
2552/2 การแกไขปัญหา ปวช. 3 ทำโจทย์รายวิชากลศาสตร์เครื่องกล
2551/1 ปัญหาการขาดความขยันภาคปฏิบัติ
2551/2 ความสิ้นเปลื้องลวดเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียน
2550/2 ขาดความชำนาญภาคปฎิบัติปวช .1
2550/1 ปัญหาการสิ้นเปลือง โลหะแผ่น

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter