107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20460022
 นายน้อย นนลือชา
E-Mail : noi_nonl@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2548 ปริญญาบัตร
2 . โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ จ. ขอนแก่น 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิช ช่างไฟฟ้ากำลัง
3 . การศึกษานอกโรงเรียน อ. ท่าอุเทน 2543 ระดับมัธยมตอนปลาย
4 . ศูนย์ฝึกวีริยานุชนสถาน จ. ขอนแก่น 2524 ประกาศนียบัตร ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม
5 . โรงผู้ใหญ่กัลยาณวัตร จ. ขอนแก่น 2523 ระดับ 4 ม.ส. 3
6 . ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวีริยานุชนสถาน 2521 วุฒิบัตรหลักสูตร 2 ปี ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม
7 . โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อย จ. ขอนแก่น 2520 ประถม ป. 7


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน 7-8 ก. พ. 2555 18 ชั่วโมง ลานทะเลสาบเมืองทองธานี บริษัทเอพี ฮอนด้า จำกัด
2 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ3 18-19 มิ.ย.54 36 ชั่วโมง ม. นครพนม
3 . หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค.54 6 ชั่วโมง มาหาวิทยาลัยครพนม
4 . อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาสมรรถน 23 กันยายน 54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสออร์ท ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร
5 . อบรมจิตวิทยาเพื่อจัดการเรียนการสอน 21 มกราคม 55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
6 . การสร้างบทเรียนออนไลน์ วันที่ 29 - 30 กันยายน 2553 12 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
7 . ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเชียโรงเรียนบอนทาว 20-กันยายน-2553 22-กันยายน 2553 24 ชั่วโมง ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเชียโรงเรียนบอนทาว
8 . โครการสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมฌ์นักบุญหลุยส์ วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2552 30 ชั่วโมง อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
9 . อบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม 4 เมษายน 2551 7 ชั่วโมง จังหวักนครพนม
10 . อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 2 - 4 เมษายน 2551 21 ชั่วโมง โรงแรงเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
11 . โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจัดหวัดนครพนม 20 มกราคม 2550 6 ชั่วโมง จังหวัดนครพนม
12 . โครงการมหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม 10 กุภาพันธ์ 2550 6 ชั่วโมง จังหวัดนครพนม
13 . สัมนาเชิงปฏิบ้ติการ เรื่อง การจัดทำแผนการสอน 10 - 11 มีนาคม 2548 18 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
14 . นิทัศการวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 21 มกราคม 2548 8 ชั่วโมง จังหวัดนครพม
15 . สัมนา เรื่อง การถ่ายโอนการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2548 7 ชั่วโมง มาหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
16 . สัมนาเชิงปฏิบ้ติการ 14 มิถุนายน 2546 - 15 มิถุนายน 2545 16 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
17 . สัมนาทางวิชาการ 18 ธันวาคม 2546 8 ชั่วโมง สถาบันราชภฏันครพนม
18 . วิจัยในชั้นเรียน 18 กันยายน 2546 - 21 กันยายน 2546 32 ชั่วโมง สถาบันราชภฏันครพนม
19 . อบรมพนักงานขับรถ และ ครู -อาจารย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 10 กรกฎาคม 2545 7 ชั่วโมง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
20 . เรื่อง การต่อรถพ่วง - 3 ชั่วโมง บริษัท อาร์ ซี เค จังหวัดชลบุรี
21 . ศึกษาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการทำงานของเครื่องกลึง CNC / / 7 ชั่วโมง บริษัท อาร์ ชา จำกัด ฮี กรุงเทพฯ
22 . เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิด / / 1 ชั่วโมง BITEC บางนา
23 . งานผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 1 ชั่วโมง บริษัท ศรีไทยโมลด์ส
24 . อบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกรเรียนการสอน 21ก.ย.54 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2553-05-01 บริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
2 . 2552-05-01 หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุ่ง งานอาคารสถานที่
3 . 2551-05-01 หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุ่ง งานอาคารสถานที่
4 . 2547-05-17 หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุ่ง หัวหน้างานห้องสมุดและสศูนย์วิชาการครู
5 . 2546-06-01 หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุ่ง -

     โครงการที่รับผิดชอบ  17  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานซ่อมบำรุงต่อเติมอาคารทั่วไป Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานและอาคารทั่วไป Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานซ่อมบำรุงระบบความเย็น Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานดูแลความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬา Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานประกันอัคคีภัย Word
7. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานอาคารสถานที่ Word
9. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานอาคารสถานที่ Word
10. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารฝ่าย Word
11. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารฝ่ายทั่วไป Word
12. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานอาคารสถานที่ Word
13. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
14. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานบริหารฝ่าย Word
15. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานอาคารสถานที่ Word
16. ปีการศึกษา 2557  โครงการเรียนฟรีโครงการ / กิจกรรม Word
17. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
0 คน
2 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
0 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2102-2104 ชิ้นส่วนเครื่องกล
4 ชั่วโมง
0 คน
4 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2102-2103 การวัดละเอียด
3 ชั่วโมง
0 คน
5 . พ.ศ.2548 ช่างกลโรงงาน
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
6 ชั่วโมง
10 คน
6 . พ.ศ.2548 ช่างกลโรงงาน
2102-2108 งานเครื่องมือกล 2
6 ชั่วโมง
10 คน
7 . พ.ศ.2548 ช่างกลโรงงาน
2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล
3 ชั่วโมง
10 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 การอ่านและเขียนภาพฉายเขียนเป็นภาพไอโซเมตริก
2552/2 ปัญหาการแบ่งหัวแบ่ง
2551/2 งานอัดสวมลุกปืนทำเครื่องกลึงไม้
2550/1 ปัญหาการอ่านเศษส่วนเวอร์เนีย1ต่อ128

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter