107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20440030
 นายสมสมัย เสวียววงษ์
E-Mail : mai_nkp@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยนครพนม 2556 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 . วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2542 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5 . ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม 2535 มัธยมศึกษาตอนต้น
6 . โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 2533 ประถมศึกษา


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม 23-24 สิงหาคม 2556 16 ชั่วโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2 . โครงการพัฒนาระบบครูนิเทศฯ ครั้งที่ 1 25-29 พฤษภาคม 2554 30 ชั่วโมง ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม.
3 . โครงการพัฒนาระบบครูนิเทศฯ ครั้งที่ 2 5-7 มิถุนายน 2554 18 ชั่วโมง ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กทม.
4 . อบรมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครูผู้สอน ครั้งที่ 3 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 12 ชั่วโมง ห้องประชุม เดอ มงต์ฟอร์ต อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
5 . ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 20-23 กุมภาพันธ์ 2555 32 ชั่วโมง เมืองเว้ ดานัง ฮอยอาน และโรงเรียนเลไทฮองกำ ประเทศเวียดนาม
6 . การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอาชีวศึกษาเอกชน 26-27 เมษายน 2555 10 ชั่วโมง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
7 . การประเมินคุณภาพภายใน เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 18-19 มิ.ย. 2554 36 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
8 . การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค.54 6 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
9 . การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย.54 6 ชั่วโมง ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
10 . การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23-25 กันยายน 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี
11 . นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 29-30 ตุลาคม 2554 12 ชั่วโมง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
12 . การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 6-7 พฤษภาคม 2553 12 ชั่วโมง ห้องประชุม อาคาร ฟรังค์ซัวร์ ฮอลล์ 2009 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
13 . การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 1-2 กันยายน 2553 12 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม
14 . ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 20-22 ตุลาคม 2553 12 ชั่วโมง Montfort Boys Town, KL-Malaysia
15 . การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 20-21 กรกฎาคม 2552 16 ชั่วโมง ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
16 . ประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ 29-30 พฤษภาคม 2552 12 ชั่วโมง ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
17 . ประชุมแก้ไขระเบียบการต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือฯ 27-28 พฤษภาคม 2552 14 ชั่วโมง ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
18 . สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 5-7 มิถุนายน 2552 24 ชั่วโมง ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
19 . การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 5-9 เมษายน 2553 30 ชั่วโมง โรงเรียนเซนต์แมรี จังหวัดอุดรธานี
20 . การจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียน มิถุนายน 2551 7 ชั่วโมง โรงเรียนสันตยานันท์
21 . การสร้างบทเรียน CAI กัยยายน 2551 14 ชั่วโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
22 . การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 24 กันยายน 2551 7 ชั่วโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
23 . ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิจัยฯ 24-26 เมษายน 2552 21 ชั่วโมง โรงแรมเจริญ จังหวัดอุดรธานี
24 . เตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 16-18 มกราคม 2551 21 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
25 . ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขางานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 19-20 มกราคม 2551 14 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
26 . ทัศนศึกษาโรงเรียนเอกชน 17-21 มกราคม 2550 60 ชั่วโมง ประเทศอินเดีย
27 . การใช้โปรแกรมกลาง GPA 29 มกราคม 2547 7 ชั่วโมง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
28 . การนำหลักสูตรไปใช้ฯ 23-24 มิถุนายน 2547 16 ชั่วโมง จังหวัดอุบลราชธานี
29 . วิทยากรการทำวิจัยในชั้นเรียน 14-15 ตุลาคม 2547 16 ชั่วโมง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 . การวิจัยและมาตรฐานการศึกษา 22-25 กุมภาพันธ์ 2546 28 ชั่วโมง จังหวัดนครราชสีมา
31 . ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาฯ 28 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2546 21 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
32 . การสร้าง CAI บนเว็บไซด์ 17 ตุลาคม 2546 7 ชั่วโมง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
33 . การปฏิรูปการเรียนรู้ 11-12 สิงหาคม 2544 14 ชั่วโมง สสจ.นครพนม
34 . ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 28-30 กันยายน 2542 21 ชั่วโมง ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
35 .  0 ชั่วโมง


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . สื่อ CAI เรื่องงานเชื่อมซ่อมบำรุงเหล็กกล้าไร้สนิม ปีการศึกษา 2551/0
2 . สื่อ CAI เรื่อง ระบบหน่วย ปีการศึกษา 2550/0
3 . สื่อ CAI เรื่องการเขียนแบบภาพตัดครึ่ง ปีการศึกษา 2549/0
4 . สื่อ CAI เรื่องการเขียนแบบภาพตัดเต็ม ปีการศึกษา 2549/0
5 . สื่อ CAI เรื่องการคำนวณหาความยาวเหยียดตรงของชิ้นงานดัดโค้ง ปีการศึกษา 2548/0
6 . ที่ปรึกษาโครงงานผลิตเครื่องนวดข้าว ปีการศึกษา 2547/0
7 . แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ปีการศึกษา 2546/0
8 . ที่ปรึกษาโครงงานผลิตเครื่องม้วนโลหะแผ่น ปีการศึกษา 2546/0
9 . สื่อ CAI เรื่องลวดเชื่อม ปีการศึกษา 2546/0
10 . แผนการสอนวิชาการเชื่อมโลหะ 1 ปีการศึกษา 2545/0
11 . แผนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2544/0
12 . สื่อแผ่นใสประกอบการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ปีการศึกษา 2544/0


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2563-05-16 ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน และงานทวิภาคี
2 . 2562-05-16 ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน และงานทวิภาคี
3 . 2561-05-16 ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน และงานทวิภาคี
4 . 2560-05-16 ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน และงานทวิภาคี
5 . 2559-05-01 ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานนิเทศภายในและงานทวิภาคี
6 . 2558-05-01 ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และงานนิเทศภายใน
7 . 2556-05-02 ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หน.ฝ่ายวิชาการ และ งานนิเทศภายใน
8 . 2555-05-01 ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้างานนิเทศภายใน และหัวหน้างานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9 . 2554-05-01 ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้างานนิเทศภายใน, หัวหน้างานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10 . 2553-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
11 . 2552-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
12 . 2551-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
13 . 2550-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
14 . 2549-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
15 . 2548-11-12 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
16 . 2547-11-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
17 . 2547-05-01 ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานนิเทศภายใน
18 . 2546-05-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
19 . 2545-10-12 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
20 . 2544-06-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
21 . 2543-07-01 แผนกช่างเชื่อมโลหะ ศูนย์ฝึกอาชีพนอัสสัมชัญนครพนม -

     โครงการที่รับผิดชอบ  46  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานพัฒนาหลักสูตร Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานบริหารฝ่าย Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานพัฒนาการเรียนการสอน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดหาหนังสือยืมเรียน Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานบริการวิชาชีพให้กับชุมชน Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานสื่อนวัตกรรมครู Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานส่งเสริมการผลิตผลงานนักเรียน Word
8. ปีการศึกษา 2553  โครงการโครงการทัศนศึกษานักเรียน Word
9. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมวันวิชาการ Word
10. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก Word
11. ปีการศึกษา 2553  โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเขียนแผนการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ Word
12. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ Word
13. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานนิเทศภายใน Word
14. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
15. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ Word
16. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานนิเทศภายใน Word
17. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
18. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ Word
19. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
20. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการ Word
21. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานนิเทศภายใน Word
22. ปีการศึกษา 2557  โครงการเรียนฟรีโครงการฝ่ายวิชาการ Word
23. ปีการศึกษา 2558  โครงการเรียนฟรีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชา Word
24. ปีการศึกษา 2558  แผนงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม Word
25. ปีการศึกษา 2559  แผนงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม Word
26. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word
27. ปีการศึกษา 2559  โครงการเรียนฟรีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม Word
28. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word
29. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานวัดและประเมินผล Word
30. ปีการศึกษา 2560  แผนงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ Word
31. ปีการศึกษา 2561  แผนงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ Word
32. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word
33. ปีการศึกษา 2561  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
34. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอน Word
35. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานทวิภาคี Word
36. ปีการศึกษา 2562  แผนงานสาขาวิชาเชื่อมโลหะ Word
37. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ Word
38. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word
39. ปีการศึกษา 2563  แผนงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ Word
40. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ Word
41. ปีการศึกษา 2564  แผนงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ Word
42. ปีการศึกษา 2564  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
43. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนและนิเทศภายใน Word
44. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word
45. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานหลักสูตรการเรียนการสอนและนิเทศภายใน Word
46. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานระบบทวิภาคี Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2208 งานท่อ
4 ชั่วโมง
9 คน
2 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง
4 ชั่วโมง
9 คน
3 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2113 งานสี
4 ชั่วโมง
9 คน
4 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
20103-2205 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
2 ชั่วโมง
10 คน
5 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
8 คน
6 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
20103-2001 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1
6 ชั่วโมง
8 คน
7 . พ.ศ.2563 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
4 ชั่วโมง
8 คน
8 . พ.ศ.2562 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2201 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม2
4 ชั่วโมง
10 คน
9 . พ.ศ.2562 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
10 คน
10 . พ.ศ.2557 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
4 ชั่วโมง
8 คน
11 . พ.ศ.2556 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
10 คน
12 . พ.ศ.2556 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
6 ชั่วโมง
10 คน
13 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
4 ชั่วโมง
10 คน
14 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
6 ชั่วโมง
10 คน
15 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2126 งานเชื่อมเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
7 คน
16 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
6 คน
17 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2003-2118 การออกแบบผลิตภัณฑ์
2 ชั่วโมง
6 คน
18 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
6 ชั่วโมง
10 คน
19 . พ.ศ.2555 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
10 คน
20 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
21 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
6 คน
22 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
6 คน
23 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2003-2118 การออกแบบผลิตภัณฑ์
2 ชั่วโมง
6 คน
24 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
6 ชั่วโมง
6 คน
25 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-7001 ฝึกงาน
8 ชั่วโมง
6 คน
26 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3
6 ชั่วโมง
6 คน
27 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
4 ชั่วโมง
6 คน
28 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
6 ชั่วโมง
6 คน
29 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
6 คน
30 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
6 ชั่วโมง
6 คน
31 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
6 คน
32 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
4 ชั่วโมง
10 คน
33 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
8 คน
34 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
8 คน
35 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
10 คน
36 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3
6 ชั่วโมง
6 คน
37 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-7001 ฝึกงาน
4 ชั่วโมง
6 คน
38 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
8 คน
39 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
8 คน
40 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
6 คน
41 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-7001 ฝึกงาน
4 ชั่วโมง
8 คน
42 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3
6 ชั่วโมง
8 คน
43 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2
4 ชั่วโมง
6 คน
44 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
7 คน
45 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
7 คน
46 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
7 คน
47 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1
4 ชั่วโมง
7 คน
48 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-5001 โครงการ
4 ชั่วโมง
12 คน
49 . พ.ศ.2549 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
6 ชั่วโมง
7 คน
50 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
4 ชั่วโมง
9 คน
51 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
9 คน
52 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
6 ชั่วโมง
9 คน
53 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
4 คน
54 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
9 คน
55 . พ.ศ.2548 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
4 คน
56 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
9 คน
57 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
6 ชั่วโมง
9 คน
58 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
9 คน
59 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
4 คน
60 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
4 ชั่วโมง
4 คน
61 . พ.ศ.2547 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
9 คน
62 . พ.ศ.2546 ช่างกลโรงงาน
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี
4 ชั่วโมง
10 คน
63 . พ.ศ.2546 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
9 คน
64 . พ.ศ.2546 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
4 คน
65 . พ.ศ.2546 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
4 คน
66 . พ.ศ.2546 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2 ชั่วโมง
1 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 การแก้ไขปัญหานักเรียนส่งงานไม่ทันเวลาที่กำหนด
2552/2 การแก้ไขปัญหานักเรียนนอนหลับในห้องเรียน
2551/1 นักเรียนเขียนตัวอักษรลงในแบบไม่สวย
2551/1 อ่านแบบภาพประกอบไม่ได้
2551/2 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้านไม่ทันเวลากำหนดเวลาแลไม่ส่งการบ้าน
2550/1 การต่อรอยเชื่อมไม่ดี
2550/2 นักเรียนเขียนตัวอักษรไม่สวย
2550/1 นักเรียนเชื่อมไฟฟ้าต่อชนการต่อชน 2 จีไม่ได้

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter