107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20460024
 นายทวี สุทธิรณ
E-Mail : sutiron@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2548 ครุศาสตร์บัณฑิต
2 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
3 . ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองขอนแก่น 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 . โรงเรียนกัลยาณวัตร 2523 มัธยมศึกษาตอนต้น
5 . โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อย 2521 ประถมศึกษาปีที่ 7
6 . โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 2518 ประถมศึกษาปีที่ 4


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 กันยายน 2554 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2 . อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 ก.ย. 54- 25 ก.ย. 54 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี
3 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 21 ม.ค. 55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
4 . จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี 15-16 ก.พ. 2555 16 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5 . นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 16-19 ก.พ. 2555 18 ชั่วโมง ลานทะเลสาบเมืองทองธานี บริษัทเอพี.ฮอนด้า จำกัด
6 . อบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอาชีวศึกษา 26-27 เม.ย.2555 9 ชั่วโมง สช./สำนักพิมพ์ ศสอ. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
7 . สัมมนา เรื่องการนำหลักสูตร ปวช.- ปวส 23-24 มิถุนายน 2547 16 ชั่วโมง โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบล จาก สช.
8 . การอบรมธุรกิจขนาดย่อม 3-5 สิงหาคม 2547 24 ชั่วโมง โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดร สช.
9 . วิจัยในชั้นเรียน กันยายน 2546 24 ชั่วโมง
10 . งานซ่อมรถจักรยานยนต์ 19พฤศจิกายน 25 ธันวาคม2544 60 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพนม
11 . สัมมนา เรื่อง การศึกษาเซนต์คาเบรียล 15-18 ตุลาคม 2543 32 ชั่วโมง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
12 . ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 23-25 พฤษภาคม 2533 24 ชั่วโมง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน จ.ขอนแก่น
13 . อบรมบริหารอะไหล่ 7-9 พฤศจิกายน 2533 24 ชั่วโมง บ.เอ็มเอ็มซีสิทธิผลจำกัด
14 . พนักงานรับรถ 7-11 สิงหาคม 2532 40 ชั่วโมง บ .เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด
15 . ช่างชั้นต้น 16-27 พฤษภาคม 2531 1152 ชั่วโมง บ. เอ็มเอ็มซี สิทธิผล รถยนต์มิตซูมิชิ
16 . ช่างชั้นกลาง 29 สิงหาคม-9กันยา 31 1152 ชั่วโมง บ.เอ็มเอ็มซีสิทธิผลจำกัด


     ผลงาน / นวัตกรรมต่าง ๆ

ผลงาน/นวัตกรรมต่าง ๆ
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
1 . นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Econo Power Contest ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551/0
2 . นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Econo Power Contest ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550/0
3 . นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Econo Power Contest ปีการศึกษา 2549/0
4 . นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Econo Power Contest ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2548/0
5 . นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Econo Power Contest ปีการศึกษา 2547/0


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2544-05-01 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครู
2 . 2540-05-01 ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ครูฝึก
3 . 2538-05-01 ศูนย์ฝึกอาชีพวีริยานุชนสถานขอนแก่น ครูฝึก
4 . 2536-05-02 ศูยน์ฝึกอาชีพวีริยานุชนสถาน สังคมสงเคราะห์
5 . 2530-03-02 บริษัทเจริญศรีมอเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ช่าง/ฝ่ายอะไหล่
6 . 2529-03-02 อู่ไพสาร/ไพบูรณ์ จังหวัดชลบุรี ช่าง
7 . 2526-03-03 อู่สหายยนต์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ช่าง
8 . 2525-03-02 อู่จำลองชัย ช่าง
9 . 2523-05-10 ห้างหุ้นส่วนราชามิลเลอร์ ผลิตรถเกษตร

     โครงการที่รับผิดชอบ  62  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานพัฒนาบุคคลากร Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานวัสดุสำนักงานทุกหน่วยงาน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานบริหารทั่วไป(เลี้ยงรับรอง) Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานสวัสดิการ Word
6. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
7. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้างรายวัน Word
8. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำโบนัสครู+พนักงาน Word
9. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
10. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำค่าสาธารณูปโภค Word
11. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสะสม 3%  Word
12. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาบุตร Word
13. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ Word
14. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
15. ปีการศึกษา 2554  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม 5% Word
16. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานดนตรีและการแสดง Word
17. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนพนักงาน Word
18. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำค่าโบนัสครูและพนักงาน Word
19. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
20. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม Word
21. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสมทบสะสม3% Word
22. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงาน Word
23. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอาหาร Word
24. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปี Word
25. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานนโยบาย และแผน Word
26. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานดนตรี Word
27. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
28. ปีการศึกษา 2555  ค่าใช้จ่ายประจำเงินนเดือนครู Word
29. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
30. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนพนักงาน Word
31. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำโบนัสครู+โบนัสพนักงาน Word
32. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
33. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำค่าสาธารนูปโภค Word
34. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม Word
35. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสะสม 3% Word
36. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาครูและพนักงาน Word
37. ปีการศึกษา 2556  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปี Word
38. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ Word
39. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานนโยบายและแผน Word
40. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร Word
41. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ Word
42. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสะสม 3% Word
43. ปีการศึกษา 2557  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาบุตรครูและนักการ Word
44. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานวางแผน และงบประมาณ Word
45. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
46. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานวางแผนและงบประมาณ/ประกันคุณภาพการศึกษา Word
47. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
48. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนนักการ Word
49. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำเงินโบนัสครู+เงินโบนัสนักการ Word
50. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำเงินค่าตำแหน่ง Word
51. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำค่าสาธารณูปโภค Word
52. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำค่าประกันสังคม (นักการ) Word
53. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำเงินสะสม 3% Word
54. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำทุนการศึกษาบุตรครูและบุตรนักการ Word
55. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word
56. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานแผน งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา Word
57. ปีการศึกษา 2559  ค่าใช้จ่ายประจำกองทุน Word
58. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
59. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
60. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
61. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
62. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานระเบียบวินัย Word

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 นักเรียนเข้าห้องเรียนช้า
2552/1 นักเรียนไม่ชอบเข้าเรียน
2552/2 นักเรียนนั่งหลับในห้อง
2551/1 การปรับปรุงพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก
2551/2 นักเรียนไม่สามารถนำสูตรในการคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบได้
2550/1 การแก้ปัญหาทักษะ ความแม่นยำ
2550/1 การแก้ปัญหาทักษะ ความแม่นยำในการมองหัวนัตและโบลต์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter