107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   kittisak
 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
E-Mail : -

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2556 กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก
2 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
3 . ศูนย์คริสตศาสนสนธรรม 2539 อนุปริญญาศิลปศาสตร์
4 . มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533 ครุศาสตร์บัณฑิต
5 . มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2530 อนุปริญญาศิลปศาสตร์
6 . โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . JIMTOF เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2-7 พฤศจิกายน 2557 200 ชั่วโมง กรุงโตเกียว และ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
2 . การบริหารการศึกษาในประเทศเยอรมันและเช็ค 10มีนาคม2556-23มีนาคม2556 78 ชั่วโมง ประเทศเยอรมัน และ สาธารณรัฐเช็ค
3 . สังคม ศาสนาและการเมืองในอิสราเอล 10-23 เมษายน 2556 95 ชั่วโมง รัฐอิสราเอล
4 . ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิชาชีพออสเตรเลีย 6-20 ตุลาคม2554 85 ชั่วโมง 5เมืองหลักประเทศออสเตรเลีย
5 . การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 15-23 พฤษจิกายน 2553 36 ชั่วโมง โรงเรียนมาริสสเลล่า ห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศสิงค์โปร์
6 . การบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนาหลักสูตร 11-21 ต.ค 2551 78 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ นิวยอค ประเทศสหรัฐอเมริกา
7 . การใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง 29 มีนาคม-30 เมษายน 200 ชั่วโมง เบลล์ เบดเจดบูลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
8 . การเรียนการสอนแนวมนุษยปรัชญา 12-17 สิงหาคม 2551 78 ชั่วโมง โรงเรียนวอลดอร์ฟ เมืองสตุทการ์ท ประเทศเยอรมัน
9 . การบริหารการศึกษา 10-17 ต.ค 2550 78 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้
10 . การประชุมนานาชาตินักบวชเซนต์คาเบรียล 10-20 ต.ค 2550 75 ชั่วโมง กรุงโรม ประเทศอิตาลี
11 . การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ 11- 17 ก.ค 2546 25 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยลอนดอน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
12 . การบริหารการศึกษาในยุโรบ 13-21 ก.ค 2546 95 ชั่วโมง ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
13 . JPIC Consultation 27-30 ตุลาคม 2557 150 ชั่วโมง Hyderabad India


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2553-05-17 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม - ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
2 . 2551-05-17 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล -รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
3 . 2549-05-16 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม - รองผู้อำนวยการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 . 2547-05-17 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม-รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรม
5 . 2545-05-16 บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล - รองอธิการ เหรัญญิกบ้าน
6 . 2543-05-16 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี - รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์,แผนกอนุบาล
7 . 2542-12-10 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา - ภราดาผู้ช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์

     โครงการที่รับผิดชอบ  5  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  โครงการเรียนฟรีโครงการเรียนฟรี 15 ปี Word
2. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน Word
3. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานบริหารฝ่าย Word
4. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Word
5. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานยานพาหนะ Word


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter