107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   000000
 ภราดานนทชา ศรีวิไล
E-Mail : nontacha_ton@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2547 ภาษาอังกฤษ (ศศบ.)
3 . อาชีวะดอนบอสโกกรุงเทพฯ 2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ์
4 . รร.อัสสัมชัญศรีราชา 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . IELTS Preparation Course 8/3/2010-30/4/2010 160 ชั่วโมง Wallsall College, Bermingham, England
2 . การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก 10 ชั่วโมง โรงแรมเอเชียพัทยา
3 . Philosophy&Theology Programme 8/11/2007-14/3/2008 320 ชั่วโมง Vidya Deep College, Bangalore, India

     โครงการที่รับผิดชอบ  26  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานเครื่องมือทำการเกษตรทั่วไป Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับรถตัดหญ้า Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในงานบ้านพัก Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานเครื่องดนตรี Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าโทรศัพท์ Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานซ่อมบำรุงห้องครัว Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในงานบ้านพัก Word
8. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าอาหาร ปวช.1 Word
9. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าอาหาร ปวช.2 Word
10. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าอาหาร ปวช.3 Word
11. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าอาหารนักเรียนหลักสูตรพิเศษ Word
12. ปีการศึกษา 2553  แผนงานแผนงานค่าเครื่องแบบนักเรียน ปวช.1 Word
13. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าเครื่องแบบนักเรียน ปวช.2 Word
14. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าเครื่องแบบนักเรียน ปวช.3 Word
15. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าเครื่องแบบนักเรียน หลักสูตรพิเศษ Word
16. ปีการศึกษา 2553  แผนงานเข็มขัด Word
17. ปีการศึกษา 2553  แผนงานเครื่องนอนนักเรียน Word
18. ปีการศึกษา 2553  แผนงานจัดหาเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค Word
19. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงบสำรองสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(ฉุกเฉิน) Word
20. ปีการศึกษา 2553  แผนงานค่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Word
21. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ Word
22. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานระเบียบวินัย Word
23. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานโภชนาการ Word
24. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานพัฒนาศักยภาพ Word
25. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการปรับปรุงอาคารโภชนาการ และห้องครัว Word
26. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการซ่อมบำรุงอาคารหอพักนักเรียน ประจำ 3 หลัง Word


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter